Forskning og fagutvikling

Forskning og fagutvikling

– Regionalt kunnskapssenter for habilitering

Forskning og fagutvikling bilde RHAB

To barn som bryter håndbak

 

Leter du etter fagstoff?

Leter du etter fagstoff?

På Helsebiblioteket.no finner du vitenskapelige artikler om en rekke emner og tema som faller inn under habiliteringsfaget. Har du sjekket ut sidene om kunnskapsbasert praksis? Du kan opprette bruker helsebiblioteket og få tilgang til mye god informasjon og nyttig litteratur. Bruk denne lenken for å komme videre til Helsebiblioteket.no

Styringsdokument

Under finn du ei oversikt over lover, forskrifter og rettleiingar for habiliteringsfeltet


Helsedirektoratet

På nettsidene til Helsedirektoratet  finn du lover, lovtolkingar, brev og fråsegn for lovene Helsedirektoratet har ansvar for. Her finn du:

Denne lova inneheld reglar om ansvar, plikter, rettar og organisering for spesialisthelsetenester, både offentlege og private. Det vert sett ei rekkje krav til spesialisthelsetenesta med tanke på kva tenestar ein skal tilby og korleis tenestane skal organiserast. Spesialisthelsetenestelova er berre ei av mange lover som regulerer ansvar, plikter, rettar og organisering i helse- og omsorgstenesta. Lova må av den grunn også sjåast i samanheng med mellom anna:


Bruk av tvang og makt

Habiliteringstenestane kan i særskilde høve måtte vurdere bruk av tvangstiltak i saker med einskilde pasientar. Lover som regulerer bruk av makt og tvang er:


Seksualitet og samliv

I einskilde høve kan ein møte rettleiingsbehov frå pasientar eller pårørande når det gjeld rettar den einskilde har i høve svangerskapsbrot eller sterilisering. Personar med nedsett kognitiv funksjon/utviklingshemming har særskilt vern i desse lovene:


Rettleiingar

Helsedirektoratet har laga rettleiingar som omtalar korleis og kven som skal prioriterast for behandling i habiliteringstenestene. Her finn du prioriteringsrettleiingar:Relevante styringsdokument

Luft

 

 

Finansiering

 

Finne finansiering? 


Det finnes mange kilder til finansiering av både store og små prosjekt. Denne NTNU-siden gir en oversikt.

Kunnskapsbasert habilitering

Logo

Velkommen til det åpne nettkurset "Kunnskapsbasert habilitering"! Kurset er tilpasset både deg som er nyansatt og deg som har jobbet en stund og ønsker påfyll og videreutvikling. De tre første modulene er åpne for alle og krever kun pålogging. Modul fire og fem krever opptak ved NTNU Videre og gir 7,5 studiepoeng. Les mer om emnet her:
https://www.ntnu.no/rkbu/
kunnskapsbasert-habilitering