Childhood Asperger Syndrome Test (CAST)

Childhood Asperger Syndrome Test (CAST)

– (Senere omdøpt av orginalforfatterne til “Childhood Autism Spectrum Test”)

Orginalforfatter(e)
Scott, F, Baron-Cohen S, Bolton, P & Brayne, C. (2002) (1)

Klinisk tilstandsområdet
Autisme spektrum lidelser, inkludert Asperger Syndrom.

Aldersgrenser og informant versjoner
5-11 år. Foreldreskjema.

Bruksområder
Screening for autisme spektrum lidelser i epidemiologiske undersøkelser.

Skåring
39 spørsmål med ”JA” eller ”NEI” svar. 7 kontrollspørsmål som ikke regnes med i poengtall. En egen skåringsnøkkel viser hvilke svaralternativer på hvilke spørsmål det skal gies poeng for. Poeng summeres. ”Range” totalskala 0-31 poeng.

Godkjent norsk oversettelse
Det foreligger en norsk oversettelse v/Bernhard Weidle i samarbeid med originalforfatterne. Denne er imidlertid ennå ikke endelig godkjent.

Copyright – kontaktperson i Norge
Kontaktperson: Bernhard Weidle, Nevroteam, BUP-Klinikk/St. Olavs Hospital, Trondheim. Bernhard.Weidle@stolav.no

Reliabilitet
Moderat test-retest reliabilitet (2) med 0.67 (Spearmans rho) ble funnet.

Validitet
Valideringsstudie (3) med 1925 barn i alderen 5-11 fra Cambridgeshire skoler, UK. Svarprosent var lav (26 %). En ”cut-off” på 15 viste 100 % sensitivitet, 97 % spesifisitet med en positiv prediktiv verdi = 50%.

Som ”gullstandard” ble Autisme Diagnostic Interview (ADI-R, Lord et al. 1994) og the Autisme Diagnostic Observation Schedule-Generic (ADOS-G), Lord et al. 200) brukt.

Pågående studier
Ved Autism Researchcenter foregår det for tiden en omfattende studie der instrumentet er sent ut til 20 000 grunnskolebarn i Cambridgeshire for å etablere prevalens av autisme spektrum lidelser i grunnskolen. For videre informasjon se www.autismresearchcentre.com/research/project

Litteratur

(1) Scott, FJ, Baron-Cohen, S, Bolton, P & Brayne, C (2002). The CAST: Preliminary development of a UK screen for mainstream primary-school age children. Autism, 6:9-31.

(2) Allison, C, Williams, J, Scott, F, Scott, C, Bolton, P, Baron-Cohen, S & Brayne, C. (2007). The Childhood Asperger Syndrome Test. Test-retest reliability in a high scoring sample. Autisme, 11(2) pp 177-189.

(3) Williams, J, Scott, F, Skott, C, Allison, C, Bolton, P, Baron-Cohen, S & Brayne, C (2005). The CAST. Autism 9(1) pp. 45-68

Anbefaling/kommentar fra RBUP Midt
Dette er et interessant instrument for kartlegging av autisme spektrum lidelser/inkludert Asperger. De psykometriske data så langt er allikevel mangelfulle, og instrumentet er fortsatt under utvikling. Det er også uavklart m.h.t. hvilket bruksområde instrumentet ville være best egnet til (screening i kommuner? BUP klinisk sammenheng). For videre informasjon ta kontakt med Bernhard Weidle (se ovenfor).

Logo