Barn i Midt-Norge

– Psykisk helse i barnehagen
 

Psykisk helse i barnehagen

I Steinkjerprosjektet, Klæbuprosjektet og Voldsprosjektet har ansatte i barnehagene økt sin kunnskap om psykisk helse hos barn i barnehagealder.

Steinkjerprosjektet "Du ser det ikke før du tror det" kom i stand etter en henvendelse fra Steinkjer kommune om bistand til opplæring av alt ansatte i barnehagene i kommunen. RKBU inviterte Klæbu kommune og Volda kommune til å delta i kompetansehevingspakken. Alle ansatte i alle barnehagene i kommunene har deltatt. BIMN er gjennomfør fra 2011 til 2018

Ansatte har fått opplæring i beskyttelse og risikofaktorer rundt barna og i to observasjons og refleksjonsmetoder: «Samspillsobservasjoner» (Abrahamsen 1997, 2004) og «Med blikk på barnet» (Drugli 2012, Onsøien 2013).

Kontaktpersoner i kommunene:

Steinkjer:

  • Liv Bente Lønnum, barnevernkonsulent, Steinkjer kommune
  • Silje Lægran Jenssen, barnevernkonsulent, Steinkjer kommune
  • Trude Austheim, rådgiver, Steinkjer kommune

Klæbu:

  • Elisabeth Espnes, PPT og Tanem barnehage
  • Anita Hovde Nilsen, rådgiver oppvekst og kultur, Klæbu kommune
  • Mona M. Kokaas, enhetsleder, Brannåsen barnehage
  • Paal Christian Bjørnes, styrer, Betel barnehage

Volda:

  • Bodil Brautaset, Volda kommune

Forskning på psykisk helse i barnehagen

Barn i Midt-Norge er en forskningsstudie som vil bidra til å skaffe tilveie ny kunnskap om psykisk helse hos barn i barnehagealder.

Når små barn har det vanskelig, kan de vise dette på ulike måter. Noen får vansker med å sove, noen blir sinte, noen slutter å leke, noen kan få vondt i magen og så videre. Det er ikke alltid lett for de voksne å vite når et barn i førskolealder strever. Noen barn viser psykiske symptomer, mens andre får mer fysiske plager. Derfor må man ha et bredt fokus når man skal undersøke små barns psykiske helse.

I Norge er det i dag liten systematisk oversikt over den psykiske helsen til barn i barnehagealder. Barn i Midt-Norge vil samle data om psykisk helse hos alle barn som går i barnehagen.

Etter innsamlingen av data i ulike kommuner vil vi kunne formidle til fagfeltet hvilke skåringer på de ulike skalaene som tyder på at et barn har såpass store vansker at barnet trenger hjelp og støtte. Til nå har man bare hatt amerikanske skåringer å støtte seg på når slike vurderinger skal gjøres, og det er ikke godt nok. Norske barn har mindre forekomst av psykiske vansker enn barn fra de fleste andre land. Nå vil det innsamlede datamaterialet kunne fortelle mer om disse forskjellene.

Vi vil også samle data om forholdet mellom de ansatte og barna. Blant annet vil vi se om barn med ulike former for psykiske vansker har like gode relasjoner til personalet som barn uten disse vanskene. En slik datainnsamling vil kunne være et godt utgangspunkt for refleksjon innad i barnehagene om hvordan de kan sikre et godt forhold mellom alle barn og personalet. Dette blir den første norske undersøkelsen som samler data om forholdet mellom barn og personal for alle aldersgrupper i barnehagen.

Til slutt vil forskningsstudien kunne vise om den opplæringspakken som personalet i barnehagene i ulike kommuner skal gjennomføre, fører til at de blir bedre i stand til tidlig å avdekke hvilke barn som trenger ekstra hjelp og støtte.

Tilbake til Barn i Midt-Norge

Mon, 12 Nov 2018 13:39:20 +0100

Spørreskjemaene i Barn i Midt-Norge

I Barn i Midt-Norge studien benyttes internasjonalt anerkjente metoder for måling av atferd, relasjoner, og psykisk helse.