Barn i Midt-Norge

Barn i Midt-Norge

– Psykisk helse i barnehagen

Prosjektet Barn i Midt-Norge - psykisk helse i barnehagen har gitt personalet i barnehagene som deltar økt kunnskap om psykisk helse hos barn i barnehagealder. Samtidig har vi gjennomført forskning for å evaluere effekten av prosjektet, og for å få informasjon om psykisk helse i denne aldersgruppen.

Prosjektet har hatt en opplæringsdel for personalet i barnehagene og en forskningsdel. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Midt-Norge er ansvarlig for forskningsdelen.

Les mer om prosjektet og forskningen i prosjektet.

Psykisk helse hos barnehagebarn

Psykisk helse handler om barnets følelser og atferd. For eksempel: er barnet engstelig, har barnet fysiske plager, har barnet problemer med sin adferd eller oppmerksomhet, eller sliter barnet med søvnen?  Man antar at cirka 5-10 prosent av barn i barnehagealder har vansker innen ett eller flere av disse områdene som er såpass store at de trenger hjelp og støtte. Mye av denne støtten kan de få i barnehagen eller ved at andre enheter kobles inn i samarbeid med foreldrene.

Opplæring av barnehagepersonalet

Målsettingen med prosjektet er at personalet i barnehagene skal bli bedre i stand til å se det enkelte barnet, slik at de som trenger det kan få god hjelp så tidlig som mulig. Forskning viser at det ofte er lettere å hjelpe barn når de er i barnehagealder enn eldre barn. Til bedre hjelp barn får i barnehagealder, til bedre vil de fungere på skolen.

I de tre kommunene har de ansatte i barnehagene gått gjennom en kompetansehevingspakke. Her skal personalet øke sin kompetanse i å se barn i risiko for å utvikle ulike former for følelsesmessige vansker. Konkrete tema i denne opplæringspakken er blant annet:

  • Ulike faktorer eller belastninger i nærmiljøet som kan vurderes som risiko for barns vekst og utvikling.
  • Hvordan psykisk helse hos de voksne påvirker barna. Hva skjer med barna dersom de i for stor grad må tilpasse seg de voksnes behov?
  • Tilknytning mellom barn og voksne både hjemme og i barnehagen, med et fokus på de voksnes emosjonelle tilgjengelighet.
  •  Hvordan ulike aktører for eksempel helsesøster og familiesenteret jobber sammen med barnehagen for å støtte barna og familien på best mulig måte.
  •  Utfordringer personalet står ovenfor som profesjonelle yrkesutøvere med et tett forhold til familiene.

Barnehagene har fått trening i bruk av to ulike metoder i observasjon og refleksjon rundt det som skjer i hverdagen i barnehagen. Metodene heter «Samspillsmetoden» og «Med blikk på barnet».  Her har personalet fått trening i å se det enkelte barnets behov, samt i hvordan gi barnet den støtten barnet trenger i det daglige samspillet.

Forskning på psykisk helse i barnehagen

Forskningen i Barn i Midt-Norge gjennomføres av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Midt-Norge. Forskningsgruppen ved RKBU består av:

 Les mer om forskningen i Barn i Midt-Norge

I media

Første steg - nr 3 2014 (.pdf)

Publikasjoner

Stensen, K., Stenseng F., Lydersen, S., de Wolff, M. S., Wallander, J., & Drugli, M. B.
Screening for mental health problems in a Norwegian preschool population. A validation of the ages and stages questionnaire: Social-emotional (ASQ:SE) (oppsummering som .pdf)

Les fullversjon

12 nov 2018