Aktuelt fra RKBU Midt-Norge

Aktuelt fra RKBU Midt-Norge

Ressurspublisering

Ny forskning: Opplevd støtte og psykisk helse hos ungdom på barneverninstitusjon

Foto av Marianne Tevik Singstad (foto: Frode Fossvold-Jørum/NTNU)

Foto: Colourbox

De første selvstendige skritt er en viktig milepæl i et barns utvikling. Selv om den individuelle variasjonen er stor, begynner de fleste barn å gå uten støtte før de er 16 måneder gamle. Dersom første skritt skjer senere enn dette, kan dette være en markør på avvikende utvikling.

Tidligere studier har vist at barn med autismespekterdiagnoser (ASD) går senere enn barn som ikke viser avvikende utvikling. Om det foreligger en sammenheng mellom alder for første skritt og grad av autismesymptomer har imidlertid vært ukjent fram til nå.

BiM i Steinkjer en siste gang

Til venstre: Trude Austheim, rådgiver for barnehage i Steinkjer kommune, leder av prosjektgruppa i Steinkjerprosjektet. Til høyre: Silje Lægran Jenssen og Liv Bente Lønnum fra barnevernstjenesten i Steinkjer kommune, begge har vært med i prosjektgruppa i Steinkjerprosjektet. (Foto: Odd Sverre Westbye)

Mandag 28. oktober presenterte RKBU Midt-Norge foreløpige funn i prosjektet Barn i Midt-Norge (BiM) for en nesten fullsatt kommunestyresal på rådhuset i Steinkjer. De aller fleste tilstede var ansatte i barnehagene i Steinkjer. Steinkjer har vært en av tre deltakende kommuner i prosjektet gjennom 7 år.

Familieambulatoriet klarer det!

Familieambulatoriet er et forebyggende tiltak som har lykkes med å fange opp, før barnets fødsel, familier som har en høy sammensatt risiko for barnets framtidig helse og utvikling.

Tre sykehusdistrikt som etablerte slike pilottjenester viste i betydelig reduksjon av dårlig utviklede premature barn og forekomst av lav APGAR-skåre ved fødselen.

Intervensjonsprogram for barn i skolen medfører adferdsendring – hos lærerne

Den 20. september 2019 disputerte Bente Kirkhaug på avhandlingen «Eksternaliserte vansker hos de yngste elevene i skolen: Kartlegging, korrelater og intervensjon». Avhandlingen er en del av et større nasjonalt forskningsprosjekt som retter seg mot skolebarn i 1.–3. klasse: Evalueringen av skole- og barnehage programmet til De Utrolige Årene (DUÅ). Avhandlingen er avlagt ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, psykisk helse og barnevern ved NTNU i Trondheim.

Marit S. Indredavik fikk Kongens fortjenstmedalje

Tirsdag 13. august fikk mangeårig ansatt ved RKBU Midt-Norge, Marit Sæbø Indredavik, utdelt Kongens fortjenstmedalje av varaordfører Ola Lund Renolen. Prisen får hun for sin mangeårige innsats for barn og unges psykisk helse gjennom blant annet å ha fokus på å forbedre utdanningen innen barne- og ungdomspsykiatri ved medisinstudiet ved NTNU. Se videoreportasje fra utdelingen:

Barne- og ungdomspsykiatrien bør benytte seg av foreldrenes kunnskap i behandling

Professor Thomas Jozefiak og kollegene ved RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge/Institutt for psykisk helse, Institutt for psykologi NTNU, Psykologisk institutt Amsterdam og Universitetet i California har nettopp publisert en ny artikkel i det anerkjente tidsskriftet «Quality of Life Research».

Artikkelen heter “The role of family functioning and self‑esteem in the quality of life of adolescents referred for psychiatric services: a 3‑year follow‑up” og er basert på data fra Helseundersøkelsen ved BUP-klinikk (Hel-BUP) ved St. Olavs hospital.
 
Tidligere forskning forteller at følelsesmessige problemer ofte fører til nedsatt livskvalitet blant ungdommer som er henviste til barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Denne studien hadde som formål å undersøke faktorer som kan påvirke livskvaliteten hos ungdom i BUP.

Studenter på Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse

Våren 2019 startet kull nummer tre på Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse

Barnevernlederstudentene skal følge et utdanningsløp som går over tre semester, og første samling ble avholdt 12.-14. februar ved NTNU i Trondheim.

Hvordan påvirker erfaringer med mobbing fra ungdomsårene psykisk helse i voksen alder?

Johannes Foss Sigurdson disputerte 7. februar 2019

Johannes Foss Sigurdson disputerte torsdag 7. februar på avhandlingen «Long-term effects of bullying in adolescence». Han har de siste årene forsket på hvordan mobbing påvirker psykisk helse og sosial fungering i voksen alder.

Illustrasjon banner til nettsiden Tidlig Inn

Det er viktig med ansatte som føler seg trygge når det gjelder tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon. Gjennom opplæringsprogrammet Tidlig Inn tilbys opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide, deres partnere og småbarnsforeldre. Nå lanseres en nasjonal nettressurs knyttet til opplæringsprogrammet Tidlig Inn.

Podcast fra St. Olavs hospital

"Diagnose" er en podkast fra St. Olavs hospital som tar deg med på innsida av sykehuset. Behandlere, pasienter og forskere gir deg kunnskap, historier og perspektiv.

Noen av temaene som har blitt tatt opp i podkasten Diagnose er Tourettes syndrom, Psykiske traumer og Sinnemestring

Helsedirektoratet lyser ut tilskuddsmidler til psykologer

Helsedirektoratet har lyst ut tilskuddsmidler som kommuner kan søke på for å få ansatt psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Les mer og søk

Søknadsfrist er 10.02.2019.

Ny forskning: Utvikling av angst og depresjon hos ungdommer i BUP

Ungdom som behandles for depresjon ved BUP-klinikk viser seg å få tilbakevendende symptomer, først og fremst i form av angstproblemer tre år senere. Det er et av funnene som en artikkel basert på Hel-BUP-studien viser. Se videoen hvor postdoktor Ingunn Ranøyen og førsteamanuensis/overlege Bernhard Weidle reflekterer rundt funnene sine.

Avslutning for nasjonal barnevernledelse i høst

Her er en blid gjeng som i dag avslutter sin videreutdanning i barnevernledelse hos oss, i samarbeid med Nord universitet. :Dette er et studie som skal styrke lederkompetansen til ledere i barnevernet. Ledertreningen bygger på en helhetlig modell med utgangspunkt i tjenestens utfordringer, utviklingsmål og personlig lederutvikling.

Her kan du lese mer om det.

Video: Anne Lise Høyland disputerte

Vår senterleder, Odd Sverre Westbye, er vilt begeistret for den jobben Anne Lise Høyland har gjort med sin avhandling som hun disputerte med tirsdag 20. november.

Forskningsprisen 2017 til Marit S. Indredavik

Marit S. Indredavik fikk Forskningsprisen 2017

Tirsdag 13. november fikk overlege og professor Marit Sæbø Indredavik Forskningsprisen 2017 fra Regionalt brukerutvalg for forskningsprosjektet Helseundersøkelsen i Barne- og ungdomspsykiatri (Hel-BUP) ved St. Olavs hospital og RKBU Midt-Norge, NTNU. Indredavik har i mange år jobbet ved RKBU Midt-Norge, men har nå gått over i en stilling hos Institutt for klinisk og molekylær medisin. Les mer om utdelingen på Helse-midt.no.

Video: Felleskonferansen 2018

Hege Ramsøy-Halle

Mandag 12. november ble Felleskonferansen 2018 i Trondheim avholdt og i denne videoreportasjen kan du høre hva fagkoordinator Hege Ramsøy-Halle hadde å fortelle om den. Her kan du se nettsiden til Regionalt fagmiljø (RFM)

Besøk fra Nepal

Bilde av fire personer

RKBU Midt-Norge har fått besøk av tre personer fra organisasjonen Parent Federation of Persons with Intellectual Disabilities Nepal (PFPID Nepal). De er på hospitering i Trondheimsregionen for å utveksle erfaringer om arbeidstrening for personer med nedsatt funksjonsevne.

Video: Markering av Verdensdagen for psykisk helse

Tirsdag 16. oktober markerte Institutt for psykisk helse, i samarbeid med St. Olavs hospital, Verdensdagen for psykisk helse med et gratisseminar på Kunnskapssenteret. Temaet var aktuell forskning på psykisk helse og rus i Midt-Norge og en full sal fikk høre fra 14 innledere som holdt presentasjoner på 10 minutter hver. 

Video: Statistikkprofessor Stian Lydersen med tips til forskere

Stian Lydersen er professor i medisinsk statistikk og en av de mest publiserte forskerne ved NTNU. Han jobber også med statistisk fagfellevurdering (statistical review) og snakker her litt om hvordan han jobber.

Artikkelen med 14 kommentarer om statistikk som Stian har skrevet, finner du her: https://ard.bmj.com/content/74/2/323

Video: Prosjektet "Ung og ADHD" søker deltakere

Kjenner du eller vet om en ungdom mellom 14-18 år med ADHD i trondheimsområdet? Er du fastlege og har slike ungdommer i din praksis? Stipendiat og spesialist i nevropsykologi, Anne-Lise Juul Haugan, søker flere deltakere til forskningsprosjektet sitt "Ung og ADHD"!
 

Siste samling for kull 2 i DUÅs videreutdanning i foreldreveiledning

Studenter i DUÅs videreutdanning i foreldreveiledning

Kull 2 i De utrolige årenes (DUÅ) videreutdanning i foreldreveiledning (3-12 år) hadde sin siste samling i Trondheim denne uken. Uken har vært fylt med workshop og opplæring i DUÅs foreldreveiledningsprogram. Vi ønsker studentene lykke til med siste semester og avsluttende eksamen!

Tips til foreldre og barnehageansatte om oppstart for ettåringen i barnehage

Professor i pedagogikk May Britt Drugli har i to svært populære videoer den siste uka gitt tips og råd om oppstart for ettåringen i barnehage for barnehageansatte og foreldre. Se videoene her: 

Ungdom i barneverninstitusjoner underyter på skolen

Tre portrettbilder av henholdsvis Anne Mari Undheim, Tormod Rimehaug og Jo Mange Ingul

Tormod Rimehaug, Jo Magne Ingul og Anne Mari Undheim har nettopp publisert en artikkel om ungdom i alle norske barneverninstitusjoner. Hovedbudskapet er at disse ungdommene har en høy forekomst av underyting (relativ til IQ) og spesialundervisning på skolen, men har IKKE noen overforekomst av dysleksi og generell utviklingshemming. I tillegg har de høy forekomst av sosiale vansker og ADHD.

Norsk-japansk workshop i problembasert læring (PBL)

En felles norsk-japansk workshop for problembasert læring (PBL) ble avholdt 19.-20. April 2018 ved MH-fakultetet ved NTNU. Kurset ble organisert av TRONA, et samarbeid mellom Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU og Graduate School of Medicine ved Nagoya University.

Første samling for Veiledningsteam i kommunalt barnevern

Siste dag for regional barnevernfaglig veilederutdanning

15. mars 2018 var siste dag i den regionale samlingen i Midt-Norge for barnevernfaglig veilederutdanning. Og her den blide gjengen!

15. mars 2018 var siste dag i den regionale samlingen i Midt-Norge for barnevernfaglig veilederutdanning. Og her den blide gjengen!

Jim Lurie har blitt pensjonist

Jim Lurieo g Odd Sverre WestbyeJim Lurie, forsker ved RKBU Midt-Norge ble 70 år i februar, og gikk av med pensjon 1. mars 2018. Dette ble markert med en liten lunsj den 19. februar og deretter med forskningslunsj og avslutningsseminar den 28. februar.

Kognitiv atferdsterapi i gruppe

Studenter og forelesere på emne MDV6245 - Kognitiv atferdsterapi (KAT) i gruppe

Utlysning av midler til kompetanseheving og fagutvikling for diagnosegruppene ADHD, autisme, Tourettes syndrom og narkolepsi

Sosiale medier

Video

Video

Du kan se aktuelle videoer fra oss på 

Ledige stillinger ved RKBU

Ledige stillinger ved RKBU

Førsteamanuensis i helsevitenskap (barnevernledelse) - 50%

Vi har ledig fast stilling som førsteamanuensis i helsevitenskap (barnevernledelse) ved Institutt for psykisk helse.

Stillingen har en stillingsandel på 50% og er finansiert av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge- psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge). 

Søknadsfrist: 16.08.2020

Les mer og søk


Universitetslektor i helsevitenskap (barnevernledelse) - 50%

Vi har ledig fast stilling som universitetslektor i helsevitenskap (barnevernledelse) ved Institutt for psykisk helse.

Stillingen har en stillingsandel på 50% og er finansiert av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge- psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge).  

Søknadsfrist: 16.08.2020

Les mer og søk

 

 

01 jul 2020