Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Doktorgradsutdanning (ph.d.)


KRYSSPUBLISERT! Jobbmuligheter

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Undersøkelser viser at personer med doktorgrad kommer raskt i ledende stillinger. Akademia blir ofte ansett som den vanligste karriereveien for personer med doktorgrad, men en stor andel av våre doktorer går videre til ledende jobber innen privat næringsliv.

KRYSSPUBLISERT - finn ph.d.-program

Opptak og finansiering

Opptak og finansiering

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha finansiering og en mastergrad med god karakter.

NTNU legger kontinuerlig ut ledige stipendiatstillinger. Det er også mulig å ha andre finansieringskilder enn NTNU.


Studiets oppbygging

Ph.d.-utdanningen er en ferdig strukturert grad som er normert til tre års fulltidsstudier. Noen stipendiatstillinger inkluderer et fjerde år med pliktarbeid, normalt i form av undervisning.

  • Utdanningen består av en opplæringsdel på minst 30 studiepoeng og et selvstendig forskningsarbeid normert til 2,5 år.
  • En ph.d.-utdanning krever stor grad av selvstendighet og gjennomføringsevne.
  • Den avsluttende avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på internasjonalt nivå innen fagområdet.
  • Doktorgradsutdanningen ved NTNU er internasjonalt rettet
  • Det forventes at du deltar aktivt på internasjonale konferanser og publiserer i internasjonale tidsskrift.
  • Det er muligheter til å gjennomføre deler av studiet i utlandet, enten i form av lengre forskningsopphold eller ved å avlegge deler av opplæringsdelen i utlandet.

Dr.philos.-graden

Det er mulig å ta en doktorgrad også utenom den strukturerte ph.d.-utdanningen. Denne graden heter dr.philos. og er et fullstendig selvstendig studium der man først kommer formelt i kontakt med universitetet ved innlevering av avhandlingen.

Doktorpromosjon

For nåværende ph.d.-kandidater

Postdok