Performing arts between dilettantism and professionalism

Performing arts between dilettantism and professionalism

Prosjektet Performing arts between dilettantism and professionalism. Music, theatre and dance in the Norwegian public sphere 1770–1850 gikk ved årsskiftet 2011/2012 gjennom hos Forskningsrådet som del av det såkalte Fellesløftet. Felleløftet var et spleiselag mellom kunnskapsdepartementet og universitetene, og gikk ut på å øke de totale midlene til frie prosjekter. Dette ga mulighet for å gi støtte til ytterligere ca 90 prosjekter nasjonalt, og vårt prosjekt var ett av 28 prosjekter ved NTNU som var aktuelle for tildeling over denne potten, som krevde en score på 6-7 (av 7) ved den ordinære søknadsrunden. 9 prosjekter ved NTNU ble prioritert, og vi fikk dermed bevilget 10,7 millioner kroner.

Vårt prosjekt er et treårig, tverrfaglig prosjekt lokalisert ved Det humanistiske fakultet ved NTNU, og involverer ansatte ved to institutter: Institutt for kunst- og medievitenskap og Institutt for musikk. Prosjektet ledes av professor i musikkvitenskap Randi Selvik. Fast tilsatte prosjektdeltakerne ellers er førsteamanuensis i dansevitenskap Anne Margrethe Fiskvik dansevitenskap og professor i teatervitenskap Svein Gladsø. I tillegg har prosjektet tre Ph.d.-stipendiater og en forskerstilling - se mer om alle medarbeiderne her. De enkelte prosjektene og prosjektaktivitetene er beskrevet i den fulle prosjektbeskrivelsen.  Alle delprosjekter og aktiviteter (konferanser, seminarer…) vil etter hvert finnes som enkeltinnførsler på denne prosjektsida.