Strategi 2015-2020

Senter for omsorgsforskning

Strategi 2015-2020

Mandat

Å bidra til langsiktig og praksisnær forskning for og med de kommunale omsorgstjenestene.

Visjon

Kunnskap for en bedre omsorgstjeneste

Verdier

Nytenkende

Konstruktiv

Kritisk

Respektfull og omtenksom

Overordnede mål og veivalg

Senter for omsorgsforskning har som overordnet mål å bli landets ledende fagmiljø innen forskning, formidling av kunnskap og forskningsfaglig rådgiving for kommunale omsorgstjenester. Vi skal arbeide systematisk for å oppnå dette målet.

Mål og veivalg for forskningen

Senter for omsorgsforskning prioriterer utvikling og implementering av kunnskap om innhold, utviklingstrekk, egenart og organisering av de omsorgstjenestene. Vi skal bli bedre til å initiere, delta i og lede nasjonale forskningsprosjekter. Vi skal legge individuelle karriereløp for den enkelte forsker.

Mål og veivalg for kommunikasjon

Senter for omsorgsforskning skal skape oppmerksomhet som stimulerer til utvikling og debatt om de kommunale omsorgstjenestene gjennom formidling av kunnskap. Vi skal etablere og delta på strategiske arenaer. Vi skal etablere og videreutvikle egne kommunikasjonskanaler.

Mål og veivalg for forskningsfaglig rådgivning

Helsedirektoratet har gitt forskningssentrene ansvar for å gi råd til Utviklingssentrene. Rådgivingens innhold og utforming utvikles i samarbeid med Utviklingssentrene. Vi prioriterer å etablere flere arenaer for rådgiving og kunnskapsutveksling.

Mål og veivalg for koordineringsfunksjonen

Senter for omsorgsforskning, øst har ansvaret for å organisere, samordne og drifte en rekke fellesaktiviteter for de fem regionale omsorgsforskningssentrene. Vi skal bidra til at sentrene har felles identitet og framstår som ett miljø.

Mål og veivalg for ledelse, organisering og ressurser

Rammevilkårene for Senter for omsorgsforskning endrer seg raskt. Vi må foreta gode strategiske valg for å utvikle aktiviteten vår. Ledelsen skal bidra til å skape motivasjon og faglig utvikling, til et raust og sikkert arbeidsmiljø og gode kommunikasjonslinjer. Vi skal føre en aktiv personalpolitikk med vekt på rekruttering.