interkommunaltsamarbeid

Slik lykkes du med interkommunalt samarbeid

Han rynker litt på den akademiske nesa si, Bjørnulf Arntsen, når han leser den litt tabloide overskriften. Men så har han altså skrevet tre vitenskapelige artikler om temaet, så når han svarer på hvordan man skaper gode og effektive samarbeid, er det verd å lytte.

AV SENTER FOR OMSORGSFORSKNING 12.01.2023

· Denne første artikkelen handler om hvorfor noen samarbeider mer enn andre.

· Denne andre ser på hvordan struktur og kvalitet påvirker legevaktsamarbeidet.

· Den tredje artikkelen sier noe om hva kommunestørrelse har å si for samarbeidet.

Seks viktige faktorer

Norske kommuner samarbeider. De små mer enn de store. Så er det da også flest små kommuner her i landet. Selv etter kommunereformen har mer enn halvparten av kommunene i Norge færre enn fem tusen innbyggere.

Forsker Bjørnulf Arntsen ved Senter for omsorgsforskning har studert samarbeidet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Da vi spør hva som skal til for å lykkes, er det særlig seks faktorer han ser er vesentlige.

  • Tillit

At man har tillit til hverandre er avgjørende. Når kommunene skal investere tid og penger og komme til enighet må de stole på at ingen har en egen agenda.

  • Begrenset antall deltakere

Tre kommuner blir lettere enige enn tjue. Jo flere kokker desto mer søl, sier Bjørnulf Arntsen. Han sier det med helt andre og mer akademiske ord selvfølgelig, men det er det han mener.

  • Varighet

Kommuner som har samarbeidet lenge, har større sjanse for å lykkes enn kommuner som er i en tidlig samarbeidsfase.

  • Formalisert avtale

Hvis samarbeidsavtalen gir stort rom for tolkning, skaper det usikkerhet og uforutsigbarhet. En formalisert avtale som er tydelig på hvordan oppgaver og kostnader skal fordeles, er et godt utgangspunkt.

  • Sentralisert styring

Samarbeid hvor alle skal ha en hånd på rattet kan være krevende. Her kan delegering til en vertskommune eller et interkommunalt selskap fungere bedre. Det er altså noe å vinne på å slippe litt taket.

  • Stort vertskap

At den største kommunen i samarbeidet blir vertskommune, er en god ide. Det gir bedre tjenester. Men det har den ulempen at de små kommunene ofte får mindre påvirkningskraft.

266 kommuner

Legevakt, helsestasjon og kommunal akutt døgnenhet er eksempler på tjenester det ofte samarbeides om. Bjørnulf Arntsen har samlet inn og analysert data fra 266 kommuner med legevaktsamarbeid. Studien gir ny og viktig kunnskap om samarbeidet mellom norske kommuner. Den tradisjonelle forståelsen av interkommunalt samarbeid innen helse har vært uløselig knyttet til kommunestørrelse. Denne studien viser imidlertid at det er kvaliteten og utformingen av selve samarbeidet som er avgjørende for hvilke muligheter og begrensninger som ligger der.

Hvis du vil lese hele avhandlingen til Bjørnulf Arntsen finner du den her. Artikler og avhandling er skrevet på engelsk.