Om senteret

Senter for omsorgsforskning

Om senteret

Om senteret

Senter for omsorgsforskning ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet på bakgrunn av St.meld nr. 25 (2005–2006) og er etablert ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, Nord Universitet i Nord-Trønderlag, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Agder/Høgskolen i Sørøst-Norge og NTNU i Gjøvik.

Praksisnær

Senter for omsorgsforskning skal styrke praksisnær forskning og utvikling, drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren og bidra til kompetanseheving i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Senteret har et tett samarbeid med utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester, og har knyttet til seg 50 omsorgsforskningskommuner som utgjør et representativt utvalg av norske kommuner.

Mandatet

Senterets mandat er å samle, produsere og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid. Vi «samler» kunnskap blant annet i Omsorgsbiblioteket. Med å «produsere» kunnskap mener vi å drive forskning, utviklingsarbeid og innovasjonsarbeid. Og med «formidling» av kunnskapen mener vi å spre og gjøre kjent relevant kunnskap gjennom ulike medier slik at den blir til nytte for målgruppene våre. 

Målgrupper

Målgruppene til Senter for omsorgsforskning er eksempelvis politikere i helse- og omsorgssektoren, prosjektledere som arbeider med helse- og omsorgsprosjekter i kommunen, ledere og ansatte innen helse- og omsorgstjenesten, ledere ved utdanningsinstitusjoner med helse- og omsorgsfag, ulike brukerorganisasjoner, sykepleiere, og sykepleierstudenter. 

Ledende fagmiljø

Senter for omsorgsforskning skal være landets ledende fagmiljø på sitt felt, både når det gjelder forskning, kunnskapsoversikt, og formidling. Senteret skal også være en internasjonal aktør innenfor sitt område. VI skal drive praksisnær, tverrfaglig og uavhengig forskning på helse- og omsorgssektoren.

Aktivitet

Som ledd i et faglig fellesskap samarbeider de regionale sentrene om en nasjonal forskningskonferanse hvert annet år, en felles rapportserie, årlige seminarer, Omsorgsbiblioteket og Tidsskrift for omsorgsforskning.

Omsorgsforskning.no

Omsorgsforskning.no

For mer informasjon om Senter for omsorgsforskning kan du besøke vår nasjonale nettside omsorgsforskning.no.