Forskning

Senter for omsorgsforskning

Forskning

Forskning

Feltet omsorgsforskning omfatter studier av omsorgsarbeid overfor mennesker som trenger hjelp til aktiviteter og sosial deltakelse. Forskningens mål er å bidra til økt selvhjulpenhet, bedre helse og livskvalitet. Senter for omsorgsforskning skal produsere, samle og formidle kunnskap som kan gi omsorgstjenesten bedre beslutningsgrunnlag, og bidra til et omsorgsarbeid av bedre kvalitet.

Bakgrunn

St.meld. nr. 25 (2006-2006) («Omsorgsmeldingen») markerte begynnelsen på en planmessig økning av midler til omsorgsforskning. NOU 2011:11 «Innovasjon i omsorg» og Meld. St. 29 (2012-2013) «Morgendagens omsorg» fulgte opp og understøttet begrunnelsene for denne prioriteringen.

Hovedsatsing

Etableringen av fem regionale sentere for omsorgsforskning i 2008, og et tilhørende dokumentasjonssenter, Omsorgsbiblioteket, i 2016 er en hovedsatsing for å nå målet. Forsknings- og innovasjonsstrategien «HelseOmsorg21» har også tatt til orde for et kunnskapsløft og en betydelig økning av midler til forskning innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Hva er omsorgsforskning?

Senter for omsorgsforskning definerer forskningsfeltet slik: Omsorgsforskning omfatter studier av betalt og ubetalt omsorgsarbeid overfor mennesker i alle aldre som trenger kontakt, praktisk hjelp, tilrettelegging, pleie, forebygging, rehabilitering, behandling eller støtte til aktiviteter og sosial deltakelse på grunn av sykdom, skade, funksjonshemning eller aldring. Omsorgsforskning har som overordnet mål å bidra til økt selvhjulpenhet, bedre helse og livskvalitet – eller en verdig tilbakegang og død. Omsorgsforskningen skal utvikle kunnskap som kan gi omsorgstjenesten bedre beslutningsgrunnlag og omsorgsarbeidet bedre kvalitet.