Smedslund, G. “Metaanalyse”. Norsk Epidemiologi, Vol. 23, no. 2, Nov. 2013, doi:10.5324/nje.v23i2.1636.