Neutel, C. I., S. Skurtveit, and C. Berg. “Benzodiazepine and Z-Hypnotic Use in Norwegian Elderly, Aged 65-79”. Norsk Epidemiologi, Vol. 22, no. 2, Nov. 2012, doi:10.5324/nje.v22i2.1567.