[1]
G. Smedslund, “Metaanalyse”, NJE, vol. 23, no. 2, Nov. 2013.