[1]
C. I. Neutel, S. Skurtveit, and C. Berg, “Benzodiazepine and z-hypnotic use in Norwegian elderly, aged 65-79”, Nor J Epidemiol, vol. 22, no. 2, Nov. 2012.