NEUTEL, C. I.; SKURTVEIT, S.; BERG, C. Benzodiazepine and z-hypnotic use in Norwegian elderly, aged 65-79. Norsk Epidemiologi, v. 22, n. 2, 29 Nov. 2012.