Neutel, C. I., Skurtveit, S., & Berg, C. (2012). Benzodiazepine and z-hypnotic use in Norwegian elderly, aged 65-79. Norsk Epidemiologi, 22(2). https://doi.org/10.5324/nje.v22i2.1567