[1]
Neutel, C.I., Skurtveit, S. and Berg, C. 2012. Benzodiazepine and z-hypnotic use in Norwegian elderly, aged 65-79. Norsk Epidemiologi. 22, 2 (Nov. 2012). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v22i2.1567.