[1]
R. Etikk i praksis, “Bidragsyterne - Contributors”, EIP, vol. 9, no. 2, Nov. 2015.