Baranov, Viktor, I.I.Shmalhausen institute of Zoology NAS, Kiev, Ukraine, Ukraine