Dashinov, Dimitriy Antonov, Sofia University St Kliment Ohridski"", Bulgaria