Skreddersøm til barnets beste? Om personvern og markedsføring på norske barns sosiale medieprofiler

  • Thea Grav Rosenberg
  • Ardis Storm-Mathisen
  • Kamilla Knutsen Steinnes
  • Henry Mainsah Forbruksforskningsinstituttet, OsloMet

Abstract

Sammendrag
Denne artikkelen diskuterer barns rett til deltagelse og beskyttelse på internett i relasjon til kommersielle
tredjepartsaktørers bruk av digitale persondata. Det tas utgangspunkt i FNs barnekonvensjon,
norsk lovgivning, samt kvalitative og kvantitative funn fra en nylig gjennomført studie
blant norske 15–18 åringer om personvern og markedsføring i sosiale medier. Datamaterialet
bestod av fokusgruppeintervjuer, barns skjermdumper av markedsføring fra deres profiler i
sosiale medier og en landsrepresentativ spørreundersøkelse. Studien viser at barns deltakelse
i sosiale medier skjer i et svært komplekst kommersielt landskap hvor de utsettes for skjulte
markedsføringsteknikker, skreddersydd reklame og ulovlig innhold. Diskusjonen løfter frem utfordringer
og dilemmaer knyttet til økende kommersialisering av barns persondata, stereotypisk
og diskriminerende syn på kjønn og plattformenes inngrep i barns privatliv. Det pekes på behov
for tilsyn av hvordan beskyttende regelverk og brukervilkår fungerer og gis eksempel på hvordan
samarbeid med barn er viktig for bygging av relevant kunnskap, styrking av bevissthet og digital
kompetanse i denne sammenheng.
Nøkkelord: barn, sosiale medier, markedsføring, personlige data, rettigheter, forbrukerkompetanse,
stereotypier, diskriminering
Customized to the child’s best interest? Privacy and
marketing on Norwegian children’s social media profiles
Abstract
This article takes a closer look at conditions that influence Norwegian children’s need for provision, participation,
and protection online and discusses these rights in relation to how third-party commercial
actors use user data to customize content on social media. The discussion is based on the United Nations
Convention on the Rights of the Child, Norwegian legislation and a study conducted in 2018 among 15–18
year old Norwegian children on privacy and social media marketing (focus groups, visual material, and a
representative survey). This study finds that children are subjected to a highly complex commercial landscape
consisting of hidden marketing strategies, tailored advertising, and illegal content. Social media participation
entails a continuous gathering and exploitation of children’s personal data by commercial actors.
The discussion highlights challenges and issues related to increasing commercialization, stereotypical and
discriminatory gender views, and risk of intrusion into children’s privacy. The need for protective regulations
and co-creational strategies with children to strengthen digital competence is also emphasized.

Published
2020-01-15