Barnas Valg – når barna går til stemmeurnene

  • Marit Ursin
  • Linn Cathrin Lorgen

Abstract

Sammendrag
I forbindelse med stortingsvalget 2017 organiserte Redd Barna i Norge et valg for barn i form av en
nettbasert stemmeavgivning. Barnas valg var inspirert av artikkel 12 i FNs Barnekonvensjon, og et
av de uttalte målene var å synliggjøre «hvordan Norge ville sett ut om barna fikk bestemme». Denne
artikkelen presenterer empiri fra et prosjekt hvor 25 femteklassinger (9–10 år) i en offentlig barneskole
i Trondheim deltok i intervju om Barnas valg. Målet med artikkelen er todelt: For det første å
utforske barns opplevelse av hvordan de posisjoneres som medborgere. For det andre å kartlegge
barns oppfatning av sine kapasiteter og muligheter for å delta i politiske og demokratiske prosesser.
Artikkelen viser at tiltak som Barnas valg kan bidra til en styrket følelse av tilhørighet i samfunnet
for barn, samtidig som det opprettholdes en tendens til at barns deltakelse foregår på separate
arenaer, uten reelle politiske konsekvenser. Barna i undersøkelsen argumenterer for barns rett
til å bli hørt og anerkjent, men beskriver også det å gi barn for mye politisk ansvar som potensielt
uheldig. Barnas refleksjoner rundt eget medborgerskap gjenspeiler dermed en ambivalens rundt
barnemedborgerens rolle, som også preger barnekonvensjonen og samfunnet for øvrig.
Nøkkelord: rettigheter, deltakelsesrettigheter, valg, demokrati, politikk, medborgerskap.
Children’s Election – when children head to the polls
Abstract
In connection with the Norwegian Parliament election 2017, Save the Children Norway organized
an election for children consisting of web-based voting. Children’s Election was inspired
by Article 12 of the UN Convention on the Rights of the Child, and one of the stated goals
was to highlight “what Norway would look like if children were to decide”. This article presents
empirical data from a research project where 25 fifth graders (9–10 years) in a public primary
school in Trondheim participated in interviews about Children’s Election. The aim of the article
is twofold: First, to explore children’s experience of how they are positioned as citizens.
Second, to map children’s perceptions of their capacities and opportunities to participate in
political and democratic processes. The article shows that elections for children may strengthen
their sense of belonging to society, while also furthering a tendency that children’s participation
unfolds in separate arenas, without political consequences. The children in the study
argue for children’s rights to be heard and acknowledged, while also describing too much political
responsibility for children as potentially problematic. Thus, children’s sense-making reflects
ambivalence about children’s citizenship that is also found in the UNCRC and society at large.
Keywords: rights, participatory rights, election, democracy, politics, citizenship.

Published
2020-01-15