Barneretten i de nordiske land: Temaer i tiden

  • Caroline Adolphsen
  • Hrefna Friðriksdóttir
  • Hanne Hartoft
  • Pernille Leviner
  • Kristin Sandberg
  • Elisabeth Gording Stang

Abstract

I 2017 holdt ”Nordiske nettverk av barnerettsforskere” sitt første seminar. Der ble det holdt en
innledning fra hvert land om hva man var opptatt av i barneretten for tiden, og hvor den var på
vei. I denne artikkelen presenteres disse bidragene fra Sverige, Danmark og Norge, i oppdatert
form og med kobling til barnekonvensjonen. Sveriges bidrag dreier seg for det meste om inkorporering
av barnekonvensjonen i svensk rett, noe som har vært kontroversielt, men som nå er
bestemt. Danmarks bidrag tar for seg barnets beste i familiesaker, barnevennlig strafferettspleie
når barnet er fornærmet (offer), forlengelse av foreldelsesreglene for overgrep mot barn med
tilbakevirkende kraft, og det nye ”Ungdomskriminalitetsnævn” for barn under 15 år som begår
det som betegnes som kriminalitet. I det norske bidraget behandles barns rettsvern mot vold og
seksuelle overgrep, barn i fengsel og de norske barnevernssakene som står for Den europeiske
menneskerettighetsdomstol. Alt i alt ser vi at det er ganske stort fokus på bedring av barns rettsstilling
i de nordiske land, ut fra barnekonvensjonen. Men landene velger ulike måter å gjøre det
på, og temaer og løsninger er ikke nødvendigvis de samme.

Published
2020-01-14