Manuskript

Registrering og innlogging er påkrevet for sende inn elementer online og for å følge status for innsendte manuskript.

Sjekkliste for klargjøring av manuskript

Som del av innsendingsprosessen må forfatteren krysse av for at manuskriptet oppfyller følgende krav, og manuskript som ikke oppfyller kravene og følger retningslinjene, kan bli returnert til forfatteren.
 • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Forfatterinstruks

Generelt: Artikler må være skrevet på norsk, svensk eller dansk. Det er også anledning til å få vurdert engelskspråklige artikler.

Fra 2018 utgis alt innhold i Barn: Forskning om barn og barndom i Norden med åpen tilgang (Open Access). Forfattere belastes NOK 2000 i publiseringsavgift for aksepterte artikler.

Artikler skal være basert på original empirisk og/eller teoretisk analyse av høy faglig kvalitet. Dette sikres gjennom vurdering av to anonyme fagfeller. Artikler bør ikke overskride 7000 ord. Sammendrag, referanseliste, tabeller, figurer, etc. inkluderes i dette.

Essay publiseres kun dersom tilgjengelig sideantall tillater det. Essay må være basert på et høyt kunnskapsnivå, samt ha en tydelig struktur og klar fremstilling. Essay blir ikke fagfellevurdert, men gjennomleses og godkjennes for publisering av redaksjonen. Essay må ikke overskride 2500 ord. Bidraget skal ha norsk og engelsk tittel, men trenger ikke sammendrag og nøkkelord. 

 

KRAV TIL MANUSKRIPTET

Manuskripter som sendes inn til Barn: Forskning om barn og barndom i Norden må ikke være publisert eller være under vurdering andre steder. Forfattere som sender inn artikkelmanuskripter til tidsskriftet aksepterer å publisere i samsvar med norsk opphavsrett, med åpen tilgang og under tidsskriftets gjeldende Creative Commons-lisens. Artikkelmanuskript som ikke følger tidsskriftets retningslinjer, vil ikke bli vurdert.

 

RETNINGSLINJER FOR ARTIKKELMANUSKRIPT

Alle artikkelmanuskript må inneholde:

 • Tittel (originalspråk og engelsk)
 • Sammendrag (maks 150 ord, originalspråk og engelsk)
 • 4-5 nøkkelord (originalspråk og engelsk)
 • Artikkelmanuskript
 • Litteraturreferanser, alfabetisk rekkefølge

I separat dokument:

 • Tittelside: Tittel på artikkelmanus, forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse
 • Forfatterpresentasjon: 3-4 linjer om bl.a. utdanning, nåværende stilling og faglige interesseområder

Tidsskriftet har dobbelt anonym fagfellevurdering. Artikkelmanuskripter som innsendes til vurdering må derfor være anonymisert. Alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres i løpende tekst og fjernes i referanseliste. Tittelside og forfatterpresentasjon innsendes i separat dokument.

Krav til formattering:

 • 12 pkt skrift, Enkel linjeavstand, Times New Roman.
 • Overskrifter til hoved- og delkapitler bør markeres tydelig. Teksten kan ha maksimalt tre overskriftsnivåer.
 • Kursiv benyttes i stedet for understreking (unntatt URL-adresser).
 • Direkte tale og referanse til direkte tale markeres med sitattegn.
 • Avsnitt markeres med åpen linje mellom tekstdeler.
 • Sitat over tre linjer skilles ut i eget avsnitt som blokksitat. Kortere sitater integreres i løpende tekst med sitattegn. Alle sitater må ha en referanse som plasseres i parentes etter sitatet, men før punktum eller komma. Boktitler og begreper brukt i løpende tekst kan enten kursiveres eller markeres med hermetegn.
 • Unngå bruk av noter. Hvis helt nødvendig, skal noter nummeres og plasseres etter referanseliste (sluttnoter).
 • Eksplisitte selvreferanser i artikkelen må være anonymisert (XXX, 201x).
 • Eventuelle takksigelser og opplysninger om finansiering skrives etter hovedteksten og før noter og referanseliste.
 • Filer leveres i .doc eller .docx format.
 • Illustrasjoner kan settes inn i tekstfilen, men må også leveres separat i pdf eller png-format.

 

REFERANSESYSTEM

Referanselisten er en viktig del av artikkelen, og forfattere må kvalitetssikre denne samt følge tidsskriftets mal for referansebruk.

Tidsskriftet bruker referansestilen Harvard. Se dette nettstedene for videre informasjon om referansestil: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Bruke+referansestilen+Harvard

Referanser til kilder som har DOI (digital object identifier), skal inneholde dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen.

 

ILLUSTRASJONER OG TABELLER

Illustrasjoner og tabeller nummeres fortløpende i teksten. Ved innsending av manuskript, plasseres disse på rett sted i manuskriptet og i eget dokument.

Antall illustrasjoner og tabeller bør begrenses. De som brukes bør være selvforklarende og ha korte overskrifter. Alle illustrasjoner og tabeller som benyttes må være tillat å publisere i open access. Dersom forfatter selv ikke har laget tabell, figurer eller illustrasjoner, må referanse oppgis. Forfatter innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner.  

Det er egne opphavsrettigheter for fotografier og andre bilder, som skissert Lov om opphavsrett til åndsverk. Barn publiserer ikke fotografier og andre bilder uten at det foreligger skriftlig tillatelse av rettighetshaver, dvs. den som er opphav til bildene.

 

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskiftet er av høy faglig kvalitet og følger etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) Og Vancouver-konvensjonen for medforfatterskap.

Erklæring om personopplysninger

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.