Illustrasjoner

 • Uteplass med stoler og park mellom undervisningsbygg
  Campusplassen. Illustrasjon: Snøhetta/Statsbygg
 • Undervisningsbygg sett fra gaten, med Tyholttårnet i bakgrunnen
  Ocean Space Centre sett fra Otto Nielsens veg. Illustrasjon: Snøhetta/Statsbygg
 • Stort trappeløp i eik med mennesker
  Kontor- og undervisningsbygget. Illustrasjon: Snøhetta/Statsbygg

Byggeprosjektet

 

Byggeprosjektet

I desember 2021 vedtok Stortinget finansieringen av Ocean Space Centre. Planlagt byggestart er sommeren 2022. 

Hoveddelen av Ocean Space Centre skal etableres på Tyholt i Trondheim, på den samme tomten som i dag huser Institutt for marin teknikk ved NTNU og SINTEF Oceans virksomhet, og som ofte blir omtalt som Marinteknisk senter. Deler av dagens anlegg vil rehabiliteres, mens det meste blir nybygg. I tillegg kommer det infrastruktur i Ålesund, på Torgarden og Heggdalen i Trondheim. 

Totalt vil de nye byggene bli omtrent 45 000 kvadratmeter. Arealutvidelsen vil i hovedsak skje der hvor det i dag er parkeringsplasser.

I tillegg til selve senteret er det planlagt teststasjoner i havet, både rundt øyene Hitra og Frøya, og utenfor Ålesund og Trondheim. Trondheimsfjorden vil bli benyttet til forsøk av autonome fartøy og roboter.

Les også om byggeprosjektet på Statsbyggs nettsider.

FAQ

FAQ

Det er Statsbygg som er byggherre på vegne av Nærings- og Fiskeridepartementet. NTNU vil eie og drifte senteret, mens SINTEF Ocean blir operatør for de flere av labarotoriene og leietaker av deler av kontorarealene. Senteret skal være en nasjonal forskningsinfrastruktur. Det innebærer at det også skal være tilgjengelig for andre norske og europeiske forskningsinstitusjoner og næringslivet.

Gjennom etablering av en hovedbrukergruppe og flere temabrukergrupper blir brukerne av Ocean Space Center involvert i arbeidet. På denne måten sikrer vi utviklingen av et bygg som er til det beste for NTNUs og SINTEF Oceans kjernevirksomhet.

Temagruppene bidrar til bearbeiding og kvalitetssikring av foreslåtte løsninger, og sikrer kompetanseoverføring mellom byggeprosjektet og NTNUs og SINTEF Oceans organisasjoner. 

Temagruppene som er med i prosjektet inkluderer:

 • Våte laboratorier
 • K-Lab
 • M-Lab
 • Fjordlab
 • Digital/hybrid
 • Planprosess
 • Arbeidsplasser 
 • Læringsareal og Knutepunkt        
 • Undervisningslab
 • Verksted og Service
 • Miljø og utomhus
 • Midlertidighet

Hovedanlegget på Tyholt vil bestå av tre ulike fløyer; Fløy A, Fløy B og Fløy C. 

A-fløyen vil ha kontor- og læringsarealer. Her vil både studenter og ansatte oppholde seg. Denne fløyen vil være et helt nytt bygg. Ved siden av Fløy A ligger Tankhodet lokalisert. Dette bygget vil bli omgjort til arbeidsplasser, spisested og møteromsarena. 

B-fløyen vil inneholde de store våte og tørre laboratoriene i senteret, inkludert Havbassenget, Sjøgangsbassenget og verksted. Fløyen vil også huse lager og parkeringsplass.  

C-fløyen etableres i bygget som i dag rommer Havbassenget. Betongkonstruksjonene blir beholdt, men det blir nye fasader. Fløyen vil i all hovedsak bestå av NTNU sine våte og tørre laboratorier for studenter og forskere. Dette er småskala-laboratorier som brukes i undervisning og forskning.

Det meste av dagens anlegg vil bli revet, inkludert dagens kontor- og undervisningsarealer, Slepetanken, maskinlaboratoriet, konstruksjonslaboratoriet, lakkerings- og fresverkstedet, samt mellombygget mellom Kavitasjonstunnelen og Tankhodet. To bygg vil bli omtransformert; Havbassenget og Tankhodet. Kavitasjonstunnelen vil i all hovedsak forbli urørt. 

For Fjordlab så er planen å bygge ett nytt bygg og en ny brygge på Heggdalen ved Trondheim biologiske stasjon. 
 

Byggeperioden er planlagt fra 2022 til 2028, og vil foregå i ulike etapper.

2022 er oppstart for byggeperioden. Høsten 2022 starter rivearbeidet med deler av verksteder og Slepetanken. Deretter rives kontor- og undervisningsbygget, samt Maskinlaboratoriet- og Konstruksjonslaboratoriet. Entreprenørene vil deretter starte grave- og grunnarbeidet for Fløy A og B. 

2022-2023. I denne perioden fortsetter arbeidet med Fløy A og B. 

2023-2024. I denne perioden vil A-fløyen bli bygget og ferdigstilt. Deretter starter arbeidet med betong og grunnarbeid for Fløy B.

2024-2025. I 2024 er det planlagt overtakelse av Fløy A til studiestart. Dette betyr at en nå kan flytte inn i fløyen og starte driften her. Samtidig fortsetter byggingen av Fløy B. 

2026-2027. I 2026 blir dagens havbasseng stengt ned. Da vil tiden frem til april 2027 brukes til å starte drift og testing av Fløy B-funksjonene. Deretter settes Fløy B i full drift. Når Havbassenget blir stengt ned vil transformeringen av Havbassenget til den nye C-fløyen starte. Slepetanken vil bli stengt ned og klargjort for riving. 

2027-2028. I 2027 vil C-fløyen bli bygget og ferdigstilt. Fra januar 2028 til juli 2028 starter drift og testing av Fløy C sine funksjoner. I samme periode vil dagens Tankhodet bli omgjort og tatt i bruk.
 

Fra sommeren 2022 vil ansatte og studenter flytte midlertidig til Moholt og Tiller. Det midlertidige oppholdet på Moholt vil vare i omtrent to år, mens det på Tiller vil vare noe lengre. 

Lokalene på Moholt er planlagt som hovedlokasjon for undervisning og arbeidsplasser i den midlertidige driftsfasen. Her vil det være tørrlaboratorier, undervisningsarealer, studentarealer, bibliotek, kantine, samt arbeidsplasser, møterom og arkiv for både NTNU og SINTEF Ocean. 

Lokalene på Tiller er godt egnet for å dekke de viktigste laboratoriespesifikke behovene i forbindelse med midlertidig drift. Dette gjelder drift av Maskinlaboratoriet og Konstruksjonslaboratoriet, samt verksted og service-funksjoner. I tillegg tilbyr også lokalene på Tiller gode kontorplasser som vil være med å skape et velfungerende og attraktivt arbeidsmiljø.
 

Se Statsbygg sine sider for oppdatert informasjon om hvordan naboene og nærområdet blir ivaretatt i byggeperioden. Send en mail til oceanspacecentre@statsbygg.no om du ikke finner svar på det du lurer på.


 

Byggingen av Ocean Space Centre ikke vil gå på bekostning av aktive grøntområder på Tyholt i Trondheim. Prosjektet vil ivareta det biologiske mangfoldet i området og fortrinnsvis øke det. 

Miljøambisjonen for selve byggeprosjektet er svært høy. Bærekraftsarbeidet består av:

 • Passivhus for kontor og undervisning. BREEAM-sertifisering på nivå «Excellent»
 • Tilnærmet nullenergibygg på grunn av solceller og varmegjenvinning
 • Miljømerkede produkter og energieffektivt utstyr
 • Gjenbruk av Tankhodet og Havbassenget
 • Fossilfri byggeplass med så stor andel utslippsfrie maskiner som mulig. Det er fin stimulans til lokale entreprenører       
 • For uteområdet er Statsbyggs ambisjon at den blågrønne faktoren skal økes, og at prosjektet skal bevare og øke biologisk mangfold.
 • Det vil alltid være et betydelig klimagassutslipp knyttet til materialproduksjon når det skal bygges nytt. Dette må imidlertid ses opp mot det positive klimabidraget dette senteret vil ha gjennom forsknings- og innovasjonsaktiviteten som skal foregå på senteret.