Aktører og tjenester

Aktører og tjenester

Her finner du en oversikt over aktører og tjenester innen innovasjon og nyskaping og næringslivssamarbeid ved NTNU, listet opp i alfabetisk rekkefølge.

CIP – Center for Intellectual Property

Chalmers tekniska högskole, Göteborgs universitet og NTNU samarbeider om CIP. Senteret fremmer strategisk styring av immaterielle eiendeler og eiendom i samarbeid med næringsliv, akademia og myndigheter verden rundt.

Climate-KIC

Stor EU-satsing for å utvikle nye løsninger på klimaendringene i samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, det offentlige og næringslivet.

Eksperter i Team

Tverrfaglige team med studenter jobber med å løse problemstillinger fra næringsliv og offentlige aktører.

Forskningssentre og EU-samarbeid

Forskningssentre som SFI og FME og forskningsprogrammer gir opphav til mange nye ideer og prosjekter som kommer samfunnet til gode i form av produkter og tjenester.

FRAM

Studentenes eget innovasjonssenter er et samlingssted for eksisterende innovasjonsmiljø og nysgjerrige nykommere.

Fremtidscamp

Samler samfunnsengasjert ungdom med ledererfaring for å løse morgendagens problemer ved hjelp av entreprenørielle metoder og tankesett.

Humanister i Praksis

Humanoria-studenter bruker sin fagkompetanse i arbeidslivet gjennom praksisopphold i bedrifter og offentlig virksomhet.

Innovator

Studenter og unge gründere fra hele landet samles i Trondheim for å kjempe om heder og ære, og over en halv million i prispenger.

Klyngesamarbeid – NCE, GCE og Arena

Konstellasjoner som stimulerer til økt innovasjon og samarbeid mellom bedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer, og offentlige aktører.

Mastergrad i entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Gir innsikt i entreprenørens betydning for samfunnsutviklingen – og samfunnets betydning for entreprenørskap.

NTNU Accel

Aksellerator for kunnskapsbaserte oppstartsbedrifter. Tilbyr finansiering, nettverk og inkubatorplass sentralt i Trondheim.

NTNU Alumni

Internasjonalt, profesjonelt nettverk for NTNUs tidligere studenter, nåværende studenter og ansatte. Tjener som møteplass for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

NTNU Bridge

Tjeneste for kobling mellom studenter og arbeidsgivere gjennom oppgavesamarbeid, praksis og rekruttering til arbeidslivet.

NTNU Discovery

Gir støtte til utvikling, verifisering og kvalitetssikring av ideer og prosjekter som har potensial for å bli kommersielt levedyktige.

NTNU Karriere

Karriereveiledning for studenter med blant annet jobbsøkerkurs, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.

NTNU Technology Transfer Office

Jobber for å skape verdier av NTNUs forskning i form av nye produkter eller tjenester som kommer samfunnet til gode.

NTNU Videre

Tilbyr skreddersydd etter- og videreutdanning, kurs og kompetanseheving for arbeidslivet.

NTNUs Entreprenørskole

Mastergradsutdanning i entreprenørskap. Kombinerer teori med praktisk erfaring gjennom etablering av egen oppstartsbedrift.

Næringslivsringer

Samarbeidsforaer mellom fagmiljø på NTNU og næringsliv for å styrke utdanningsvirksomheten ved universitetet.

Sentre for fremragende utdanning – SFU

Miljøer med fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og med gode planer for videreutvikling og innovasjon.

Spark NTNU

Gratis veiledning og jevnlig oppfølging for studenter som vil utvikle en idé, samt lavterskel finansiering gjennom «Pengesprøyten».

Start NTNU

Studentorganisasjon som jobber for å inspirere studenter til å satse på innovasjon og entreprenørskap. NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund har egne Start-foreninger.

Take Off

Nyskapingsprogram for kunnskapsbaserte forretningsideer der idehaverne utvikler sin forretningsidé sammen med et team av studenter og ressurspersoner.

Technoport

Organisasjon som skaper møteplasser for studenter, forskere, gründere og etablert næringsliv gjennom konferansen Technoport og andre arrangementer.

Venture Cup

En nasjonal forretningsplankonkurranse for studenter. Også poenggivende fag i forretningsutvikling.

Space

 

Ledelse

Ledelse

Prorektor for nyskaping

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes leder NTNUs arbeid med innovasjon og nyskaping, og har ansvar for å ivareta strategiske samarbeidsrelasjoner med næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Viserektor i Gjøvik

Viserektor i Gjøvik Jørn Wroldsen representerer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.

Viserektor i Ålesund

Viserektor i Ålesund Annik Magerholm Fet representerer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.

 


Innovasjonsledere

Innovasjonsledere

NTNU Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon (SKI)


Det humanistiske fakultet

Dagfinn Dybvig

Fakultet for arkitektur og design

Anne Nuijten

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Ida Fuchs

Reinold Ellingsen

Jan Onarheim

Fakultet for ingeniørvitenskap

Rita Løberg

Kjell Olav Skjølsvik

Fakultet for medisin og helse

Vikram Singh Parmar

Tormod Njølstad

Fakultet for naturvitenskap

Li He

Finn Robert Müller

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Anne Berit Emstad

Fakultet for økonomi 

Eirik Gjelsvik Medbø

 


Stab for nyskaping

Stab prorektor for nyskaping

Vi samarbeider med nærings- og samfunnsliv om nyskaping og fornying. Vi skaper arenaer for samarbeid om kunnskap på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, og jobber med nyskapingsprosesser og nyskapende prosjekter.

Kontakt oss!


Arild Smolan

Innovasjon og nyskaping NTNU i Trondheim
Koordinator Climate-KIC

Christian Forø

Innovasjon og nyskaping NTNU i Gjøvik

Kirsti Brekke

Innovasjon og nyskaping NTNU i Ålesund

Sølvi Silset

Prosjektleder Spark NTNU

person-portlet