Rektor Anne Borg ved NTNU er fornøyd med at det regjeringsoppnevnte opptaksutvalget legger opp til at ungdom skal komme raskt ut i utdanning.

Torsdag leverte utvalget, ledet av Marianne Aasen, sine anbefalinger til forsknings og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Utvalget legger i sin NOU opp til svært omfattende endringer i opptakssystemet.

Helt ny modell

Utvalget vil beholde ordningen med generell studiekompetanse som opptaksgrunnlag til universiteter og høgskoler, men vil blant annet fjerne tilleggspoeng opptjent på grunn av alder, avtjent førstegangstjeneste eller andre typer utdanning. De vil også fjerne muligheten for å forbedre karakterer etter videregående skole og i stedet gi søkere mulighet til å ta nye fag eller avlegge opptaksprøve. Det foreslås også å erstatte kjønnspoeng med kjønnskvoter for noen utdanninger.

Overmodent

Rektor Anne Borg mener at opptaksutvalget har gått grunnleggende til verks i forslaget til et helt nytt opptakssystem.

– Dagens opptakssystem har vært utviklet og endret over lang tid, og i sum er det et system som har flere uheldige konsekvenser. Systemet er overmodent for revisjon, fastslår hun.

Borg ser fram til høringsprosessen, men ønsker ikke å kommentere detaljer i modellen før den har vært på høring, og NTNU selv har hatt en grundig gjennomgang av den.

– Jeg er uansett svært fornøyd med at utvalget foreslår en modell som ikke lenger gjør det lønnsomt å vente med å starte utdanning eller bruke lang tid for å forbedre karakterer for å komme inn på studier med høye opptakskrav. Det er helt klart til det beste for samfunnet at ungdommer som ønsker det, kommer seg raskt ut i utdanning og ikke må gå på vent i flere år for å sanke opptakspoeng før de kan starte på et studium, sier hun.

Opptaksprøve interessant

Borg legger til at NTNU støtter en modell der hovedveien inn til høyere utdanning er karakterer fra videregående skole.

– Samtidig er det viktig at vi har ordninger som gir adgang til høyere utdanning, uavhengig av resultater på videregående. Forslaget om en felles opptaksprøve er interessant, men konkret er dette selvsagt noe vi må se nærmere på i høringsprosessen. Jeg støtter utvalgets tilnærming om at det skal være mulig å endre planer og få flere muligheter enn det vitnemålet fra videregående gir.

Borg har også merket seg at flertallet i utvalget fortsatt mener det skal være mulig å bruke virkemidler for å ivareta underrepresenterte kjønn på enkelte studieprogram.

– Dette er viktig for NTNU, som har hatt svært gode resultat med virkemidler for kjønnsbalanse over tid og ønsker å videreføre dette, fastslår hun.

NTNU-rektoren registrerer også utvalgsleder Marianne Aasens utsagn om at dette er en helhetlig modell, der det vil ha konsekvenser å endre enkeltelement i modellen.

Skrevet av Rolf Ivar Svensli