Hvilken kompetanse trengs for å skape et bærekraftig arbeidsliv? Hvordan skal offentlig sektor greie å gi gode tjenester til alle? Og hva menes med arbeidslivsrelevans?

Det er noen av spørsmålene som blir satt på dagsorden i løpet av to dager med konferanser i Trondheim i november. Arena Unikom arrangeres 4. november og Framtidskraft 5. november.

Les mer og meld deg på Arena Unikom.

Les mer og meld deg på Framtidskraft.

Arena Unikom er en nasjonal konferanse som arrangeres av universitetskommunen Trondheim i samarbeid med KS, universitetskommunene Bergen, Oslo og Steinkjer og Norges forskningsråd. Konferansen vil bidra til samtalen om hva en universitetskommune kan være. Målet er å skape grunnlag for ny, forskningsbasert praksis i kommunene.

– Bredere og mer systematisk samarbeid mellom kommune og høyere utdanning er avgjørende for at kommunesektoren skal klare de omstillingene som de store samfunnsutfordringene krever av oss. Ett viktig tiltak er å få på plass samarbeidsformer som gjør undervisningen ved universitetet mer profesjonsrettet og praksisnær, sier kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim kommune.

Den kronglete veien fra kunnskap til praksis

I årets Arena Unikom presenterer vi eksempler på prosjekter som ikke helt har fått de effektene man kunne ønske seg.
Tone Merethe Aasen

Det er etablert en rekke samarbeid mellom kommuner og akademiske institusjoner de senere årene. Ambisjonene er at slike samarbeid skal gi byer og steder langsiktig tilgang på kunnskap, kompetanse og teknologi som byggesteiner for gode, nye løsninger og tjenester.

– Men mange har nok erfart at veien fra ny viten til ny handling slett ikke er uten hindringer. I årets Arena Unikom presenterer vi eksempler på prosjekter som ikke helt har fått de effektene man kunne ønske seg, og hvorfor det er så vanskelig å omsette kunnskap til ny praksis, sier prosjektleder Tone Merethe Aasen.

Utdanningens verdi i arbeidslivet

Vi inviteres til å løfte blikket og tenke overordnet på morgendagens kompetansebehov.
Anne Kristine Børresen

Bak Framtidskraft står NTNU, Trondheim kommune og Trondheim næringsforening. Poenget med konferansen er å utforske hvordan arbeidslivet og høyere utdanning kan samarbeide bedre om morgendagens utdanning og arbeidsliv.

Hvordan omsetter vi verdien i en universitetsutdanning til å bli en kraft i arbeidslivet?

– Framtidskraft er en viktig arena fordi vi får mulighet til å tenke sammen om hvordan vi best skaper og gjør oss nytte av kunnskap og kompetanse. Vi inviteres til å løfte blikket og tenke overordnet på morgendagens kompetansebehov, og samtidig knytte dette til konkrete måter å samarbeide mellom utdanningssektor og arbeidsliv på, sier dekan Anne Kristine Børresen. Hun er prosjektleder for Fremtidens HUMSAM-studier (humaniora og samfunnsvitenskap) ved NTNU og konferansier på Framtidskraft.

Nasjonale føringer

Et bakteppe for konferansen er stortingsmeldingen utdanning for omstilling – økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning som ble lagt frem av regjeringen i vår. Denne setter søkelys på behovet for et tettere samspill mellom høyere utdanning og arbeidsliv for å ruste samfunnet for de store omstillingene som kommer som en følge av globale samfunnsutfordringer som klima- og miljøkrisen, demografiske endringer og digitalisering. På Framtidskraft vil deltakerne snakke om hvordan høyere utdanning og arbeidslivet kan samarbeide mer systematisk.

Fremtidens teknologistudier

Tematikken i konferansen er høyaktuell for prosjektet Fremtidens teknologistudier (FTS), som er starten på en fornyelse av NTNUs teknologi- og realfagsutdanninger. Stikkord som fremtidens utdanningsbehov, arbeidslivsrelevans og bærekraft er blant de viktige røde trådene.

– Konferansens tematikk går hånd i hånd med det vi jobber for i FTS-prosjektet, og er meget relevant både for aktører i universitets- og høgskolesektoren, arbeidslivet og politikken, sier prosjektleder Geir Egil Dahle Øien. Øien er også medlem av konferansens programkomité, og han mener konferansen har mye spennende å by på:

– Foruten innlegg fra Silvija Seres, Sveinung Skule og Steve Carson, vil deltakerne få spennende samtaler og debatter fra scenen, café-diskusjoner over aktuelle problemstillinger og god mulighet til å mingle og bygge nettverk.