Læringsassistenter ved BLINK læringshub deler noen av sine erfaringer fra en digital vår og høst. BLINK bistår forelesere og studenter med å finne løsninger på digitale utfordringer i undervisningen. 

Læringsassistentene er mastergradsstudenter innen ulike fag. Det de har felles er at de deler et stort engasjement for å bidra til å finne gode løsninger på utfordringer innen digital undervisning. Det gjør de gjennom BLINK læringshub som er et innovativt læringsstøtteprosjekt.

BLINK koordinerer praktisk støtte til utvikling av læring og undervisning for humaniora og samfunnsvitenskap ved NTNU. Det er et tilbud til forelesere og studenter som har en problemstilling knyttet til undervisning og som ikke vet helt hvordan de skal gripe saken an. Læringshuben gir tilgang til ulike ressurser, som rom og utstyr, sammen med tilbud om teknisk og praktisk opplæring på ulike nivå.

– I vår handlet det om å komme seg på nett og få de tekniske løsningene til å fungere. Nå handler det om å få god kvalitet på undervisningen, like god som i et analogt undervisningsopplegg, sier Magnus Landheim som tar master i pedagogikk.

– Noen ting fungerer også faktisk også bedre digitalt, skyter Karen Engen Økland inn. Hun tar master i psykologi og forteller om et digitalt kollokvieprosjekt på psykologistudiene som hun opplever fungerer bedre enn en vanlig kollokviegruppe hvor studentene møtes fysisk.

– Studenter som av ulike grunner ikke ville ha møtt opp fysisk i en kollokviegruppe, er nå med i digitale kollokvieopplegget.

Dette kollokvieprosjektet ble startet før koronaen, så her hadde studentene fått litt trening før alle ble nødt til å møtes digitalt i stedet for fysisk.

Læringsassistene understreker at hos BLINK har digital undervisning vært på agendaen lenge før koronaen kom, slik at de hadde med seg erfaringer fra tidligere, før alle måtte omstille seg.

Poskast-studio er blitt populært

Ett annet av prosjektene i BLINK er etableringen av et podkast-studio med tilhørende teknisk assistanse for å produsere podkaster, både til undervisningsopplegg, forskningsformidling og andre temaer. Studioet brukes av studenter, linjeforeninger, undervisere – og av de fire læringsassistentene. Dette er et samarbeid med Multimediesenteret ved NTNU.

– Podkast-studioet er veldig populært og mye brukt. Podkastene legges ut ulike steder og på ulike plattformer, så vi tenker at det ville være fint med en felles plattform og en felles NTNU-løsning, sier Karen Engen Økland.

Fra nivå null til suksess

– Vi har undervisere på mange ulike nivåer når det gjelder både interesse for og kompetanse innenfor digital undervisning, og en ting vi har jobbet mye med er å nå ut til alle, sier Karen Engen Økland.

Læringsassistene forteller at de har hatt forelesere som har gått fra å oppleve digitalisering som uoverkommelig til å komme seg på et suksessnivå.

– Dette har vært en viktig ressurs og erfaring for oss. Vi har vært nødt til å lære oss å snakke om teknologiske løsninger på en annen måte enn tidligere, og vi har funnet mange gode løsninger i nettopp de diskusjonene vi har hatt med forelesere på alle kompetansenivå. Det er jo foreleserne som sitter med førstehåndserfaringer, og så bidrar vi til å finne løsninger som passer for dem, sier Engen Økland.

Stor variasjon i kvaliteten

Ut fra egne erfaringer og tilbakemeldinger fra andre studenter opplever de fire læringsassistentene at det er stor variasjon i kvaliteten på den digitale undervisningen.

– Suksesshistoriene handler ofte om de underviserne som lager et opplegg med utgangspunkt i det digitale, og ikke kun overfører tidligere undervisningsopplegt til en digital plattform, sier Karen Engen Økland.

– Man må tenke annerledes, og innholdet må være ganske forskjellig fra en vanlig forelesning, supplerer Magnus Landheim.

– Innhold og form må tilpasses de digitale flatene. Det er som å gå fra steintavle til håndskrevne bøker, til trykte bøker, til overhead, til powerpoint og nå til digital undervisning; innhold og form må tilpasses de ulike verktøyene og arenaene, understreker han.

Mer krevende å holde på oppmerksomheten

Magnus Landheim trekker fram at det er fort gjort å ramle av og melde seg ut av en digital undervisningsøkt. Det er mer krevende å holde på oppmerksomheten til studentene, og man må tenke nytt for å skape engasjementet og finne måter å aktivere studentene på. Her har læringsassistentene noen tips:

· Gjør hver sesjon kortere.

· Planlegg for variasjon, legg opp til engasjerende diskusjoner, ha stram regi!

· Viktig å huske at vi har minst like stort behov for variasjon og avbrekk i undervisningen når vi sitter digitalt som fysisk.

· Lettere å «sone ut» fra en passiv forelesning når man sitter hjemme i sofaen.

· Husk at både Zoom og Blackboard har funksjoner som tillater å veksle mellom gruppearbeid og plenum.

· Oppfordre studenter til å bruke kamera, spesielt i gruppediskusjoner.

– Mye spennende som skjer på den digitale fronten

Mari Wardeberg tar en internasjonal master i Globalisation and sustainable development. Hun studerer sammen internasjonale studenter fra hele verden, og her har de digitale løsningene fungert veldig bra. Undervisningen er lagt opp som en hybrid av opptak og av live-forelesninger med mulighet for å diskutere og være interaktiv.

– Sånn kan alle uansett hvilket hjørne av verden man sitter i få meg seg det som skjer. Det mye spennende som skjer på den digitale fronten på NTNU nå, sier Mari Wardeberg.

Godt samarbeid mellom foreleser og studenter er essensielt

På pedagogikkstudiet hos Magnus Landheim var det lagt opp til en del forelesninger med fysisk oppmøte tidligere i høst. Så viste det seg at en del av studentene hadde flyttet hjem til pike-/gutterommet, og derfor ønsket studentene et hybrid undervisningsopplegg som alle kunne følge, enten digitalt eller fysisk. Foreleseren ba dermed studentene om å få innspill på hvordan dette best kunne løses. Og løsningen ble god.

– Der ble samarbeidet mellom foreleseren og studentene som fysisk møtte opp og studentene via nett veldig viktig for å finne en måte å legge om strukturen i selve undervisningen. Og også for at studentene kan samarbeide godt for å fremme både det som blir sagt i auditoriet, og også det som blir sagt via den digitale chat’en.

Dialog og samarbeid mellom foreleser og studenter er noe de fire læringsassistenten applauderer.

De synes det er interessant å jobbe med læringshuben. Her får de relevant arbeidserfaring, og de bygger nettverk med gode kontakter i fagmiljløene gjennom arbeidet. De opplever det som lærerikt og givende å være et bindeledd mellom studenter og undervisere.

Fakta om BLINK:

BLINK er en nettverksorganisasjon, med utgangspunkt i en partnergruppe med Det humanistiske fakultet, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Universitetsbiblioteket, Seksjon for universitetspedagogikk (UniPed) og NTNU-IT.

Tips og råd om læringsstøtte

Foto. Portrett av kvinne.

Marte Nubdal.

Marte Nubdal jobber med læringsstøtte og representerer SU-fakultetet i BLINK læringshub. I en melding på Innsida i fakultetskanalene til HF og SU kommer hun med følgende tips:

Det kan være utfordrende å skape god dialog i et digitalt læringsrom. Det skal ikke så mye til for å legge praktisk til rette for diskusjon og aktivitet også digitalt. Både Bb Collaborate og Zoom har gode og enkle innebygde verktøy for samhandling, for eksempel chat og inndeling i «breakout-groups». Her kommer du langt med enkle tiltak.

Temasiden om nettbasert undervisning er et godt sted å starte.

Allier deg med teknisk makker

Det kan være litt mye for én person alene å både undervise og håndtere de digitale flatene samtidig. For både digital undervisning, og undervisning med deltakere både fysisk og digitalt samtidig, anbefaler vi at du har med deg en makker som kan håndtere det tekniske.

Dette kan være en læringsassistent, en kollega eller kanskje en student, som kan håndtere chatten, oppsummere spørsmål fra digitale deltakere, eller organisere digitale grupperom. Mange institutt har ansatt flere læringsassistenter denne høsten – kanskje går det an å «låne» en også på kort varsel?

Frigjør tid til samhandling

Digital undervisning kan kreve noe mer regi og tydelige rammer for når deltakerne kan delta. Et tips er å sende ut presentasjoner og refleksjonsspørsmål på forhånd, som studentene kan jobbe med i grupper når dere møtes digitalt.

Du kan også spille inn forelesningssekvenser eller lage podkast som kan deles på forhånd, for å frigjøre tid til samhandling når dere møtes. Digital undervisning gir også muligheter til å bruke tiden annerledes, og det kan være lavere terskel for å delta i diskusjoner når man har fått tenkt seg om på forhånd.