Av: Bjørn Kvaal

– Møtene med menneskene i praksis, inspirerende forelesninger og gode minner fra simuleringslabben. Dette er noen av høydepunktene for sykepleierstudentene som er ferdige med sin bachelorgrad ved NTNU i Gjøvik.

Et nytt kull har fullført utdanningen sin i Bachelor i sykepleie ved Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (IHG) i år. Nå er de klare for arbeidsliv og videre studier.

Vi har snakket med de tre studentene Celina, Anne-Line og Kristine om deres beste minner fra utdanningen, hva de skrev om i bacheloroppgavene sine og hvordan veien videre ser ut.

Selfie av en sykepleiestudent. Foto.

Celina skal ta videreutdanning. Foto: privat

Celina Jokerud

Alder: 28 år
Hjemsted: Krødsherad/Gjøvik
Bacheloroppgave: Sykepleiere og sikker medikamenthåndtering ved sykehus

Hva fant du i bacheloroppgaven?

– Vi belyste fremmende og hemmende faktorer som påvirker sykepleierne i det daglige arbeidet med medikamenthåndteringsprosessen. Hemmende faktorer kan være avbrudd, kompetanse og arbeidsmiljø. Men kompetanse og arbeidsmiljø kan også være fremmende faktorer. Vi mener at tiltak som dobbeltkontroll, teknologi og brukermedvirkning kan bidra til en sikrere medikamenthåndteringsprosess.

Det bør tilrettelegges for at man fremmer sykepleierens kunnskap og utvikling av kompetanse innen medikamenthåndtering. Det bør samtidig forskes videre på selvadministrering av medikamenter og hvordan dette kan gjøres. For sykepleierutdanningen kan mer simulering og mengdetrening spredt utover årene bidra til at nyutdannede sykepleiere føler seg sikrere på egen kompetanse rundt medikamenthåndtering.

Beste minne fra utdanningen ved NTNU?

– Anatomitimene med Tonette. For meg var hun meget inspirerende og full av kunnskap.

Hva har vært mest krevende?

– Det ble ekstra krevende å gjennomføre ti ukers praksis i en pandemi. Jeg gikk ikke glipp av noen praksiser, men vi måtte hele tiden tilpasse oss de nasjonale retningslinjene.

Hva likte du best med utdanningen?

– Simuleringssenteret på NTNU og simuleringstimene vi har hatt.

Hva gjør du nå?

– Jeg jobber i akuttmottaket på Gjøvik Sykehus, og skal ta videreutdanning innen akuttmedisinsk sykepleie eller intensivsykepleie.

Selfie av sykepleiestudent. Foto.

Anne-Line ønsker å bli jordmor. Foto: privat

Anne-Line Hjelle Midthus

Alder: 27 år
Hjemsted: Aurdal, Nord-Aurdal kommune.
Bacheloroppgave: Psykososial helse ved smitteisolasjon i sykehus.

Hva fant du i bacheloroppgaven?

– Det er viktig å vite hvordan isolering påvirker pasientens psykiske helse. Funnene i min oppgave viser at pasientene sliter med angst, depresjon, ensomhet og stress. Vi som sykepleiere må vise forståelse, omsorg og empati for hvordan dette kan oppleves. Et av funnene viser at forutsigbarhet og informasjon er viktig for pasientene. Sykepleieren må ha god kunnskap om psykisk helse, kommunikasjon, observasjon og tilrettelegging. Pasienten må ha muligheten til å beholde mer av sin autonomi, altså selvstendighet.

Kommunikasjonsbarrierer kan oppstå på grunn av smittevernrutiner og påkledning. Sykepleieren kan ved kontakt- og dråpesmitte åpne døren så lenge det er to meters avstand fra pasientens hode til døren. Mange av artiklene så også på muligheten til å bruke varslingssystemer, intercom med mere for å kunne bedre ivareta de isolerte pasientene.

Ditt beste minne fra sykepleierutdanningen ved IHG?

– Kahoot i slutten av sykdomslære-forelesningene.

Hva har vært mest krevende for deg som student?

– Restriksjonene som ble innført da vi hadde praksisperiode.

Hva likte du best?

– Møtene med menneskene ute i praksis, både pasienter og veiledere. De har formet meg til den sykepleieren jeg er i dag.

Hva gjør du nå?

– Jeg har lenge ønsket å bli jordmor. Akkurat nå skal jeg jobbe i kommunehelsetjenesten, i demensomsorgen. Så vi får se hva livet bringer.

Selfie av sykepleiestudent. Foto.

Kristine har fått jobb i hjembyen sin. Foto: privat

Kristine Hagen Rønning

Alder: 26 år
Hjemsted: Lillehammer
Bacheloroppgave: Ungdom med nyoppdaget diabetes type 1 (DT1).

Hva fant du i bacheloroppgaven?

– For å skape en tillitsfull relasjon til ungdom med nyoppdaget DT1, er det viktig at sykepleieren er bevisst på sine holdninger og personlige egenskaper. Gode relasjoner og trygg ungdom har større sannsynlighet for å gjennomføre behandlingen enn ungdom som ikke har oppnådd en tillitsfull relasjon til sykepleieren.

Studiene viser også at det vil være vanskelig å skape en tillitsfull relasjon til ungdommen, om foreldrene ikke har tillit til sykepleieren.

Ditt beste minne fra sykepleierutdanningen ved IHG?

– Simulering i laben, der vi øvde på situasjoner med ulike helsetilstander hos pasienten.

Hva har vært mest krevende for deg som student?

– Å miste en praksisperiode på grunn av pandemien.

Hva likte du best under utdanningen?

– Å møte så mange fantastiske medstudenter og gode veiledere ute i praksis. De har lært meg utrolig mye.

Hva gjør du nå?

– Jeg har fått jobb på SI Lillehammer på nevrologisk sengepost.