Omkring 115 sykepleiestudenter fra NTNU i Ålesund er straks klare til å møte arbeidslivet. I disse dager fullføres bacheloroppgavene, hvor fire grupper har løst problemer spesielt relevante for arbeidslivet.

– Studentene har skrevet empiriske oppgaver, som vil si at de har gitt svar på reelle problemstilling som praksisfeltet mener det er aktuelt å få belyst, forteller førsteamanuensis Rigmor Einang Alnes.

Mangfold i kommunale tjenester

De fire empiriske oppgavene denne våren har sett på temaene sykepleiernes erfaringer med legevaktsatelitt, simulering som pedagogisk metode i kommunehelsetjenesten, palliativ plan til sykepleiere i kommunehelsetjenesten og sykepleieres erfaringer med palliative tiltak til barn. Solveig Aarø, kommunalsjef Velferd og sysselsetting i Ålesund kommune, opplever at det er høyt faglig nivå på oppgavene.

– De fire oppgavene speiler mangfoldet innen kommunale tjenester, noe jeg tror kan bidra til å rekruttere sykepleiere i neste omgang. Ikke minst gir det grunnlag for gode diskusjoner i refleksjoner i organisasjonen.

Barn overlever oftere og lenger

Eileen Agate Skog Solås og Pernille Gusland Ihlebæk har skrevet empirisk bacheloroppgave hvor de har undersøkt hvordan sykepleier erfarer å arbeide med palliasjon til barn og unge. Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid.

– Hvert år dør rundt 200 barn og unge i Norge. Mange av disse dør i nyfødtperioden, men barn med livsbegrensende og livsforlengende sykdommer overlever oftere og lever lenger enn før.

Studentene har funnet at når den palliative perioden varer lenger, øker kompetansekravet til helsepersonell.

– Sykepleier har en viktig rolle i barnets og familiens livskvalitet, fordi de har mye direkte kontakt med dem. I tillegg koordinerer de samhandling med andre yrkesgrupper.

Etiske dilemma og lite ressurser

Gjennom intervju med sykepleiere identifiserte Solås og Ihlebæk noen hovedfunn, som blant annet dreide seg om behovet for en palliativ plan til barn, etiske dilemma og fokus på kommunikasjon med barn og familie.

– Sykepleierne opplever også mangel på ressurser til spesifisert faglig kompetanse på lokalsykehus, oppsummerer studentene.

Tett samarbeid viktig for rekrutteringen

Kommunalsjefen sier at den formelle samhandlingsavtalen mellom NTNU og Ålesund som universitetskommune er en viktig arena for samarbeid.

– Erfaringsbasert kunnskap koblet med teori er viktig, og det tette samarbeidet har ført til spennende oppgaver med høyt faglig nivå.

Åpen for flere perspektiv

Sykepleieutdanningen ved NTNU ønsker å ytterligere styrke samarbeidet med praksis når det gjelder å finne aktuelle tema, ifølge Alnes.

– Vi vil gjerne ha enda flere tema til neste år, og ordinære bacheloroppgaver kan også løse proplemstillinger som «bestilles» fra praksis.

Her brukes en annen metode, med å skrive oppgave ut i fra eksisterende forskning. Aarø støtter ønsket om å finne enda flere tema, og ser at studentoppgavene viser frem mangfoldet i kommune og helseforetak.

– Dette kan bidra til økt rekruttering av sykepleiere i jobber her i årene fremover.