Kunnskapsdepartementet bevilget tidligere i år 124 millioner kroner til statlige universiteter og høyskoler i forbindelse med pandemien. Av disse ble 21,2 millioner kroner tildelt NTNU. Slik vil midlene brukes. 

Studenter ved 5-årig master i petroleumsfag i verksted.

Foto: Geir Mogen / NTNU

Formålet med midlene er primært lønn til studenter som kan bidra til bedre faglig oppfølging av medstudenter for å sikre godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon. NTNU har fordelt midlene til fakultetene etter antall studenter.

Noen fakulteter har fordelt midlene til sine institutter, mens andre fakultet har valgt en modell hvor fagmiljøene søker fakultetet om midler til tiltak.

Drøyt 1 million kroner settes av til fellestiltak, administrert av NTNU sentralt.

Noen miljøer har satt i gang studentbaserte tiltak allerede, mens de fleste aktivitetene og studentansettelsene vil bidra til å styrke høstsemesteret.

– Sett oss i grupper, sier studentene

I kartleggingen av hvilke tiltak som studentene opplever som mest virkningsfulle, er det et tydelig ønske fra studentene om å bli organisert i grupper. Det å få en fast gjeng å ha faglig og sosialt samarbeid med, bidrar til bedre studiemiljø, økt trivsel og bedre læring. Dette er spesielt viktig for de ferske studentene.

Ikke alle kjenner noen medstudenter i emnene de tar, og terskelen for å ta kontakt over digitale rom kan vær høy. Studentene har gitt tydelig beskjed om at de ønsker at emnet/studieprogram/institutt tar ansvar og setter opp grupper for studentene.

NTNU har samlet inn innspill både fra studenter og faglærere om ulike aktiviteter og tiltak for bedre det psykososiale læringsmiljøet – også i en utfordrende koronatid med mye digital undervisning.

Innspillene er samlet i idebanken Hvordan jobbe med psykososialt læringsmiljø.

Trivselsledere

Institutt for lærerutdanning (ILU) har benyttet ekstramidlene fra KD til å ansette trivselsledere. På grunnskolelærerutdanningene er det ansatt bortimot 40 trivselsledere. De har som hovedoppgave å organisere sosiale aktiviteter i sin klasse.

– Det sosiale er viktig for et godt læringsmiljø, og tilbakemeldingene fra studentene har vært at de trenger hjelp til å organisere sosiale tiltak i denne spesielle tiden. Det er særlig førsteårsstudentene som trenger en ekstra dytt for å komme i gang, sier Sigrid Haugen, førstekonsulent ved ILU.

Institutt for lærerutdanning hadde planlagt dette allerede før de ekstra KD-midlene ble gjort kjent, slik at ILU var godt i gang med planleggingen tidlig i vårsemesteret. De vil trolig fortsette ordningen i høstsemesteret.

Viderefører de mest virkningsfulle tiltakene

Ved Det humanistiske fakultet er det i vårsemesteret iverksatt flere tiltak gjennom engasjementer av lærings- og studentassistenter. Dette er finansiert av fakultetet selv, som del av NTNUs plan for styrking av psykososialt læringsmiljø i 2021.

– Vi oppfordrer nå instituttene å evaluere tiltakene som er iverksatt nå i vårsemesteret, og bruke midlene fra KD til å videreføre de tiltakene som har svært særlig virkningsfulle, i høstsemesteret, sier Sara Brinch, prodekan for utdanning ved HF.

– Vi har også oppfordret instituttene til å legge særlig vekt på fagligsosiale aktiviteter som kan samle både nye og eldre studenter i oppstartsukene, der studentassistenter vil kunne være til stor hjelp i gjennomføringen, sier Brinch.

Læringsassistenter og andre tiltak

Her følger et utdrag av noen planlagte tiltak fra ulike fagmiljøer:

 • Hovedfokus på tiltak som støtter/er tilknyttet den faglige aktiviteten (grupper, kollokvier, støtte til hybrid undervisning etc)
 • Utvide mentor- og buddy-ordning fra høsten av

Ansette lab- og læringsassistenter:

 • Studentassistenter som skal jobbe med informasjon på sosiale medier i løpet av sommeren
 • Læringsassistenter som skal utbedre nettsider, både for eksisterende studenter og spesielt med tanke på god informasjon til alle våre internasjonale studenter
 • Ressurser til utvikling av digitale plattformer som skal være støttende på informasjon om de ulike programmene.
 • Læringsassistenter som skal støtte opplegg rundt sommerkurs og forkurs i matematikk
 • Læringsassistenter i enkelte emner som skal gi bedre oppfølging av studentene gjennom øvingsopplegg og støtte i blant annet på lab.aktivitet
 • Gjennomføre laboratorieundervisning i mindre, men flere grupper. På denne måten kan laboratorieundervisningen gå som normalt med god oppfølging

  KD-midlene skal benyttes i 2021

  Departementet har gitt føringer for bruk av midlene i tildelingsbrevet, og forutsetter at midlene er benyttet innen utløpet av 2021. Midlene skal brukes til økt aktivitet, og ikke finansiere allerede eksisterende og finansierte tiltak. Fakultetene er bedt om å utarbeide handlingsplaner for studentenes psykososiale læringsmiljø, og tildelingen fra KD inngår som ett av flere tiltak.