Fornøyde med studieprogrammene sine og gjør det beste ut av korona-situasjonen

Dette er funnene fra NTNU om studentenes opplevelse av studieliv og læringsmiljø i 2020.

Studiebarometeret er en nasjonal undersøkelse som ble gjennomført for åttende gang i 2020. Her kan studentene gi karakter fra 1 til 5 på ulike sider av studiene og studiehverdagen.

De fleste spørsmålene er uendret over tid, slik at institusjonene kan følge utviklingen over lengre perioder. I 2020 ble det også inkludert en egen bolk om studentenes situasjon under pandemien.

Mye er likt fra tidligere år. Størst er endringene faglig og sosialt læringsmiljø. Ellers er det overraskende få «koronaeffekter». Det er dog verdt å merke seg at undersøkelsen ble gjort i oktober. Studentene har nok blitt betydelig mer «koronaslitne» siden da.

Undersøkelsen ble gjennomført i oktober 2020, og er sendt til ca. 70 000 norske studenter på andre og femte årstrinn. 5528 av NTNU-studentene svarte på undersøkelsen, noe som tilsvarer 46 % av den totale studentmassen. Dette er en nedgang siden 2019, da 50 % av studentene svarte på undersøkelsen.

Under kommer hovedfunnene fra Studiebarometeret 2020. Du kan også laste ned funnene i PDF-format.

Studentene er fortsatt fornøyd med studieprogrammet sitt 

Studentene er like fornøyde med studieprogrammet sitt i 2020 som tidligere år. 

De fleste går på det studieprogrammet de helst vil gå på.

Studentene er fornøyde med læringsutbytteog egen evne til å jobbe selvstendig.

De studentene som er mest fornøyd med studieprogrammet går på 6årig profesjonsstudium (psykologi og medisin) og 5-årig master (siv.ing.). 

Studentenes sosiale miljø 

Ikke overraskende er studentene betydelig mindre fornøyd med det sosiale miljøet i 2020 enn året før. Dette gjelder både ved NTNU og nasjonalt. Det er verdt å merke seg at NTNU-studenter er betydelig mer fornøyd, eller kanskje heller «mindre misfornøyd», enn landsgjennomsnittet. NTNU-studentene scorer det sosiale miljøet betydelig bedre enn landsgjennomsnittet for 2020 og det faglige miljøet blant studentene noe bedre enn landsgjennomsnittet. Selv om studentenes tilfredshet med det sosiale miljøet har gått betydelig ned, er det fortsatt en av de tingene NTNU-studenter er mest fornøyd med og som scorer høyest på Studiebarometeret.

Det kan være ulike grunner til at studentene ved NTNU klarer seg bedre enn gjennomsnittet når det kommer til sosialt miljø. Studentfrivilligheten har alltid stått sterkt ved NTNU, og NTNU-studenter har lang tradisjon for å bygge et godt studiemiljø.

Digital undervisning og kompetanse 

Studentene er mindre fornøyde med faglærers digitale kompetanse enn de var i 2019. Dette selv om de fleste faglærere har fått økt digital kompetanse det siste året. 

Det er særlig andreårsstudentene som sier de er misfornøyde med faglærers kompetanse. Femteårsstudentene er mer fornøyd enn de var i 2019. En forklaring på dette kan være at andreårsstudentene generelt tar emner med flere studenter enn femteårsstudentene. De har også flere fag som undervises digitalt.

Siv.ing- og medisinstudenter dårligst forberedt til undervisningen 

NTNU-studentene rapporterer at de er dårligere forberedt til undervisningen enn det som er snittet nasjonalt, men de forbereder seg litt bedre enn gjorde i 2019.

Studentene rapporterer også at faglærer har lavere forventninger til at de stiller forberedt enn landsgjennomsnittet. Det er først og fremst 5-årig masterstudenter (siv.ing.), og i noen grad medisinstudentene dette gjelder.

For de andre studiene ligner NTNU-tallene på landsgjennomsnittet. 

Kontakt med arbeidslivet

Studentene er ikke fornøyde med studieprogrammets tilknytning til arbeidslivet. Lavest scorer humaniora, samfunnsfag og naturvitenskap.

Studentene er mer fornøyd med informasjonen de får om hvordan kompetansen deres kan brukes i arbeidslivet. Her scorer profesjonsstudiene høyest.

Studentene på toårig master er minst fornøyde med informasjonen de får om arbeidslivsrelevans.

Undervisning i koronaens tid 

Studentene er delt i synet på om pandemien har gjort dem mer positivt til nettbasert undervisning.

Mange sier de syns den digitale undervisningen er mindre motiverende og at læringsutbyttet ville vært bedre hvis de kunne vært fysisk til stede på campus.

De færreste mener at digital undervisning kan erstatte fysisk undervisning.  

Få har fått økonomiske vanskeligheter

Tall på overordnet nivå viser at NTNU-studenter i liten grad har opplevd økonomiske vanskeligheter som følge av pandemien.

Unntaket er studentene på 2-årige masterstudier. Hver fjerde student på 2-årig master sier at de har fått økonomiske utfordringer pga. permitteringer, eller mindre deltidsjobb.

Se detaljer på: https://studiebarometeret.no/

Kontaktpersoner for presse

Prorektor for utdanning, Marit Reitan

For avtaler med Marit Reitan, ta kontakt med pressekontakt Nina Kotte.

Rettelse: profesjonsstudiene i medisin og psykologi er seksårige studier. Ikke femårige som det sto opprinnelig. 11. februar 2021