Hvordan kan en lege, sosionom og sykepleier samarbeide for det beste for pasienten? Tverrfaglig samarbeidslæring i praksis står for første gang på timeplanen for 800 studenter i de 12 ulike profesjonsutdanningene NTNU Trondheim tilbyr innen helse og sosialfag.

– Vi vil at studentene skal lære å samarbeide med andre yrkesgrupper allerede mens de er studenter. Å lære av hverandre og forstå hvordan andre yrkesgrupper tenker og jobber, er verdifullt. Til slutt handler det om at pasientene skal få den behandlingen og oppfølging som passer dem best, sier Aslak Steinsbekk. Han er professor og leder for TverrPraks, som prosjektet kalles.

 

Lager tiltaksplan for en pasient

Dette er første gang TverrPraks gjennomføres i full skala. Utover høsten og vinteren skal studentene fra medisin, sykepleie, fysioterapi, radiografi, vernepleie, ergoterapi, audiologi, barnevern, sosialt arbeid (sosionom), bioingeniør, farmasi og psykologi møtes i små grupper. Gruppene er satt sammen med maksimum ett medlem fra hvert studieprogram. Studentene går siste år på studiet sitt.

Først møtes studentgruppa for å bli kjent med hverandre og hverandres profesjon og utdanning. Deretter drar de ut til praksisstedet hvor de møter en pasient eller bruker.

– Studentene skal sammen gjennomføre en tverrfaglig kartlegging der det viktigste spørsmålet til pasienten eller brukeren er: Hva er viktig for deg? Så skal de stille spørsmål for å finne ut hva de ulike profesjonene kan bidra med for å hjelpe pasienten. Ut fra dette lager de et forslag til tiltaksplan som praksisstedet får, forklarer Steinsbekk.

30 praksissteder fordelt på ulike avdelinger ved St. Olavs hospital og Trondheim kommune er involvert i den tverrfaglige praksisen. Studentene kan eksempelvis møte en hjertesyk pasient ved en sengepost på sykehuset, eller en beboer på et av kommunens bo- og aktivitetstilbud.

Randolf Terje Vågen, konstituert divisjonssjef for psykisk helsevern ved St. Olavs hospital, er begeistret for tiltaket:
– De problemene pasientene kommer til oss for å få hjelp til er sammensatte og kompliserte. For å kunne skape pasientens helsetjente trenger vi helsepersonell med ulik kompetanse som samarbeider. TverrPraks tar studenter inn i denne tenkningen og gir de konkret erfaring i samarbeid med andre faggrupper hvor pasientens behov står i sentrum.

Tverrfaglighet også i praksis

NTNU Trondheim har allerede innført teoretisk innføring i tverrfaglig samhandling på systemnivå (TverrSam), men det tverrfaglige aspektet har til nå manglet i den delen av utdanningen der studentene er i ute i praksis på helse- og sosialinstitusjoner.

– I disse profesjonsutdanningene er praksisstudier en del av det ordinære studieforløpet, og vi har allerede et godt samarbeid med praksisfeltet. Vi er glade for at praksisfeltet nå også bidrar til at studentene våre kan ha et enda mer tverrfaglig fokus med pasienten eller brukeren i sentrum, sier Toril Forbord, prodekan for utdanning ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Det tverrfaglige samarbeidet går også på tvers av fakulteter ved NTNU. Foruten Fakultet for medisin og helsevitenskap er også Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap og Fakultet for naturvitenskap med på satstingen.

Og studentene synes dette er et viktig bidrag til utdanningen:
– Vi får et mer helhetlig perspektiv, der vi ser fokuset til de forskjellige profesjonene og dermed får vi et større inntrykk av hva de andre jobber med. Vi så jo underveis i samtalen med pasienten at det var ting vi ikke hadde tenkt på selv innenfor egen profesjon, men som kan være viktig for pasienten, sier sykepleierstudent Ellen Mari Bolstad.