Tettere samarbeid med NTNU Technology Transfer (TTO), egne innovasjonsutvalg ved fakultetene, ansettelse av 15 innovasjonsledere og nå ny IPR-politikk (immaterielle rettigheter red.anm.). NTNU tar flere grep for å stimulere til økt innovasjon.

Skrevet av: Christel Vindenes

Se intervju med prorektor for nyskaping Toril A. Hernes og  forskning og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Video og redigering: Magnus Ressem/NTNU

Denne uken startet prorektor for nyskaping Toril N. Hernes med å overrekke forskning og høyere utdanningsminister Iselin Nybø en rapport om hvordan universitetene bidrar til innovasjon i næringslivet og offentlig sektor.

“How universities contribute to innovation: A literature reviewbased analysis.» er et kunnskapsgrunnlag fra NTNU for videre utvikling av universitetene, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Les rapport (PDF)

Forfattere av rapporten; Aris Kaloudis, Arild Aspelund, Per M. Koch, Thomas A. Lauvås, Marius Tuft Mathisen, Øivind Strand, Roger Sørheim og Torgeir Aadland.

Fra kunnskap til innovasjon

Utredningen viser at universitetene omsetter forskningsbasert kunnskap til innovasjon og verdiskapning i samfunnet gjennom flere kanaler. De viktigste av disse kanalene er direkte forskningssamarbeid med industrien, overføring av kunnskap og løsninger i forskningssentrene der næringsliv og offentlig sektor er sentrale aktører, studentbasert innovasjon og gjennom utdanning.

Rapporten tar også for seg den økende kompleksiteten i kunnskapsøkonomien, i innovasjonsprosesser og i forsknings- og innovasjonspolitikken.

Innovasjons-økosystem

Arbeidslivet vil fremover kreve større grad av kompetanse og utdanninger med entreprenørielle ferdigheter. Rapporten peker på at slike ferdigheter bare kan utvikles i et dynamisk innovasjons-økosystem der universitetene og næringslivet/offentlig sektor samarbeider godt sammen med utdanningsinstitusjonene.

Mer eksperimentering, åpenhet og systematisk arbeid

For å møte behovet for innovasjon i offentlig sektor er det nødvendig å fremme kunnskapsutvikling mellom universitetene og offentlig sektor. Rapporten slår fast at det trengs mer eksperimentering, åpenhet og systematisk arbeid både i forvaltningen og i universitetssektoren, og at det ligger et potensial i humaniora og samfunnsvitenskapene som ikke utnyttes godt nok.

Tettere samarbeid mellom aktørene

Når det gjelder forskning, peker rapporten på at det er behov for langsiktig satsing langs hele TRL- skalaen (Technology Readiness Level), noe som krever tett samarbeid mellom akademia, forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor.

TTO tettere på

For prorektor Toril N Hernes er det også svært viktig at TTO-ene (NTNU Technology Transfer)  blir enda mer integrert i universitetenes fagmiljøer. NTNU eier i dag 85 prosent av TTO-en NTNU Technology transfer og partene har samarbeids- og tjenesteavtaler som regulerer leveranser og oppgaver fra TTO til universitetet.

For å tette gapet mellom fagmiljøene og TTO-en har NTNU derfor ansatt 15 innovasjonsledere, samt utviklet støtteordninger for videreutvikling av ideer.

– Det gir oss kapasitet, kompetanse og kunnskap om innovasjon ute i fagmiljøene. Innovasjonslederne har vært et initiativ der fagmiljøene selv har kunnet søke om midler til å ansette innovasjonsledere. De 15 fagmiljøene som har fått innovasjonsledere har dermed et kontaktpunkt opp mot TTO-ene, samtidig som TTO-ene skal ha jevnlige møter med ledelsen ved fakultetene, der vi nå har prodekaner med ansvar for innovasjon ved alle fakultet, forteller Hernes til Khrono.

Artikler i Khrono og Universitetsavisa

Les mer om dette temaet i artikler fra Khrono og Universitetsavisa:

Khrono:

 Slik vil toppene sikre at flere gode ideer blir kommersielle suksesser

Universitetsavisa:

NTNU vil motvirke outsourcing av immaterielle rettigheter

Innovasjon i akademia: Du starter i et utrolig skeivt maktforhold