NTNU vil få en samlet bevilgning på 7 milliarder kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. Det bevilges 40 millioner til campussamling og 55 millioner til Ocean Space Centre, og vi har fått klarsignal til å starte bygging av nye Elgeseter gate 10. Samtidig begynner konsekvensene av ABE-kuttene og merkes for den faglige virksomheten ved NTNU.

Statsbudsjettet for 2020 gir et godt budsjett for NTNU med gjennomslag for flere viktige saker det vært jobbet godt med over lang tid.

Blant annet er gis det klarsignal for det nye bygget for helse og sosialfagene som et kurantprosjekt sammen med Sit i Elgesetergate 10.

– Dette betyr mye for NTNU som helhet, men aller mest for de ansatte og studentene som får en bedre studiehverdag, og de kommer nærmere kolleger og samarbeidsaktører innen helsefeltet. Det gjør at vi kan utdanne kandidater med relevant tverrprofesjonell kompetanse til arbeidslivet. Det er bra, sier rektor Anne Borg.

Bygget vil være tilgjengelig for studenter og ansatte ved hele NTNU. Byggetid på det nye Elgeseter gate 10 er anslått til ca 2,5 år, inkludert rivning av eksisterende bygg.

Les mer om campusutviklingsprosjektet Elgeseter gate 10.

40 millioner til Campusutvikling

Det vil bli bevilget 55 millioner til prosjektering av Ocean Space over KMD sitt budsjett. Tildelingen går til Statsbygg til prosjektering av bygg og utstyr.

Videre bevilges det 40 millioner til prosjektering av NTNU Campusutvikling over KMD sitt budsjett. I tillegg videreføres 10 millioner i bevilgning til NTNUs eget arbeid med planlegging av campussamling.

– Vi er svært glade for at det kommer penger til de nasjonale prosjektene våre. Samlingen av NTNUs campus i Trondheim er et sentralt grep for å øke samhandlingen mellom fagene innen teknologi, humaniora og samfunnsvitenskapene. Noe som i sum har betydning for den fremtidige arbeidslivskompetansen i Norge, og for Norge som nasjon, sier Borg.

Bevilgningen går i sin helhet til Statsbygg som har ansvar for planlegging, regulering og gjennomføring av byggeprosjektet. Dette er ca. 60 millioner mindre enn estimert behov for 2020, og har konsekvenser for Statsbygg sin tidsplanlegging av prosjektet.

12 millioner til Kavli-senteret

NTNUs nobelprisvinnere Edvard Moser og May Britt Moser driver fremragende forskningsaktivitet med stadig nye gjennombrudd. Det er derfor veldig gledelig at den øremerkede bevilgningen fra KD til Kavli-senteret skal økes med 12 mill. Det er en anerkjennelse av det behovet som dette helt spesielle forskningsmiljøet har. Midlene bidrar til at det fortsatt skal være attraktivt for Edvard Moser og May-Britt Moser å bli ved NTNU.

– Jeg er fantastisk takknemlig for at regjeringen ser de særskilte utfordringene Kavli-instituttet har, og at de tar ansvar for å sikre nasjonal oppfølging. Gjennom denne bevilgningen vil Kavli-instituttet forbli et nasjonalt flaggskip slik at hjerneforskningen vår skal kunne hevde seg i den internasjonale forskningsfronten, sier May-Britt Moser.

– Finansieringen av Kavli-instituttet er i stor grad er basert på usikre, eksterne midler, og det setter oss i en veldig sårbar situasjon med mindre forutsigbarhet. Dette har gjort det langsiktige arbeidet vanskelig for oss. Grunnbevilgningen vi nå har fått, øker den sikkerheten som vil være nødvendig for å sette i gang store og langsiktige forskningsprosjekt, som vi håper og tror vil lede til nye viktige gjennombrudd, sier Edvard Moser.

Fullfører 11 måneder studiestøtte

Regjeringen fullfører innfasingen av 11 måneders studiestøtte. Dette gjør det enklere å være heltidsstudent. For NTNU er studentene viktige og vi er opptatt av studentenes samlede levekår. En fullføring av 11 måneders studiestøtte er et viktig bidrag til dette, sammen med utvidelsen av foreldrestipend og bevilgningen til nye studentboliger.

ABE-kutt gir konsekvenser over tid

ABE-kuttet (Avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen) videreføres på 0,5% også i 2020. Dette er på samme nivå som i 2019.

– Det er ingen overraskelse at ABE-kuttet videreføres i 2020, dette skal vi håndtere. Men med et samlet kutt på 250 millioner kroner siden 2015, begynner vi å merke konsekvensene for NTNUs drift og den faglige virksomheten, sier Borg.

Venter på avklaring om lærerutdanningen

Lærerutdanningen er en av NTNUs største utdanninger. Den er i endring, og det er et behov for å avklare finansieringen, spesielt det siste 5. året som trer i kraft fra 2021. Dette forventer NTNU at regjeringen følger opp i neste års statsbudsjett.

– Tilfreds

NTNU får en realvekst på 71,5 millioner kroner i NTNUs totale bevilgning.

I tillegg til bevilgningen til Kavli – instituttet og campussamlingen, er realøkningen et resultat av godt arbeid og god kvalitet innen forskning og utdanning.

– Vi er tilfreds med en realvekst på 71,5 millioner kroner, hovedsakelig fordi denne veksten skyldes den gode innsatsen våre ansatte legger ned innfor kjerneområdene utdanning og forskning. Det er gledelig, sier rektor Anne Borg.

 

Statsbudsjettet ble lagt frem mandag 7. oktober kl. 10.

Presentasjon av statsbudsjettet 2020 for NTNU .pdf

Se hele statsbudsjettet her