Hvordan kan vi skape arbeidsplasser som fremmer god mental helse, beskytter mot psykiske lidelser og støtter medarbeidere med psykiske helseproblemer? Det skal forskere fra blant annet NTNU finne ut av.

Sykefravær som skyldes psykiske lidelser øker i de fleste europeiske land. I Europa rammes rundt 40 prosent av befolkningen av psykiske helseproblemer hvert år, og stress, depresjon og angst er blant de vanligste årsakene til sykdom og sykefravær blant europeere. Én fjerdedel av arbeidsstyrken i EU vil oppleve mentale problemer i løpet av livet.

Samtidig viser forskning at tap av arbeid gir dårligere psykisk helse, mens retur til arbeid påvirker den psykiske helsen i positiv retning.

Nytt forskningsprosjekt

Nå har forskere fra ni land i Europa fått penger fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 til å forske på hvordan man kan fremme god mental helse i arbeidslivet.

– I dag vet vi mye om hva som skaper gode, helsefremmende arbeidsplasser, men vi vet ikke så mye om hvordan vi gjør dette i praksis eller om hva som virker godt for hvem. Vi mangler verktøy for å evaluere tiltak som settes i gang for å fremme god psykisk helse på arbeidsplasser, forklarer Marit Christensen, som sammen med Siw Tone Innstrand og Per Øystein Saksvik fra Institutt for psykologi leder NTNUs deltakelse i forskningsprosjektet.

Legge til rette for systematisk arbeid

Sammen med 14 partnere fra ni ulike land skal de utvikle og teste tiltak, måleinstrumenter, verktøy og modeller som kan brukes på flere forskjellige nivåer i små og mellomstore bedrifter og offentlige arbeidsplasser – for å implementere og evaluere helsefremmende og forebyggende tiltak som settes i verk.

– Systemene som vi skal utvikle vil gjøre arbeidsplasser over hele Europa i bedre stand til å jobbe langsiktig og systematisk med å fremme god mental helse blant ansatte. På sikt vil det bety mye for folks helse, men også for samfunnet – i form av reduserte kostnader, legger Siw Tone Innstrand til.

Forskningsprosjektet bærer tittelen «Mental Health in the Workplace: Multulevel Interventions to Promote Mental Health in SMEs and Public Workplaces», og ledes av universitetet i Bologna. Prosjektet har en varighet på 42 måneder.