Visste du at 50% av den treårige bachelorutdanningen i sykepleie foregår i praksis, enten i helseforetaket eller i kommunen? Dette betyr at utdanningen er tett på arbeidslivet. Gjennom året har kommunehelsetjenesten rundt Campus Ålesund omtrent 360 studenter i praksis. Tilsvarende har spesialisthelsetjenesten 240 studenter.

Nye samarbeidsformer

– I januar 2020 inngikk NTNU og Ålesund kommune avtale om Universitetskommune – Smart helse og velferd, forteller instituttleder ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund, Svanhild Schønberg. – Her skal vi samarbeide for å håndtere store utfordringer for primærhelsetjenesten i årene som kommer.

Ett av hovedmålene i avtalen er å utvikle kvalitet og relevans i helseutdanningene.

NTNU har nå utarbeidet en ny modell for praksisveiledning, basert på nasjonale føringer om å styrke kvaliteten i praksisstudiene.  Modellen innebærer et økt samarbeid gjennom flere møtepunkt mellom praksisveiledere og lærere ved NTNU i løpet av studentens praksisperiode.

– Tilbakemeldingene er at møtene har ført til bedre samarbeid om studentens læring i praksis, og en bedre forståelse for hverandres roller i utdanningsløpet, sier universitetslektor Sølvi Røsvik Vågen.

Veilederkompetansen styrkes for de som er i praksisfeltet, slik som hos Andreas Foss Follesø, konstituert teamkoordinator ved Lokal Sikkerhetspsykiatri Helse Møre og Romsdal.

– Etter at jeg overtok mer ansvar for veiledningen, mener jeg at studentene er mer avslappet under samtalene, forteller Foss Follesø. – Jeg opplever at det er større rom for refleksjon enn når læreren er til stede.

Den viktigste faktoren for at studenter får god læring i praksis er oppfølging og samarbeid med veileder. En satsing for Ålesund som universitetskommune er derfor å øke kompetansen for veiledere.

Schønberg er tydelig på at dette er erfarne sykepleiere som jobber ved arbeidsplassene der studentene har praksis.

– Positive opplevelser fra praksisoppholdet hever kvaliteten på utdanningen, sier instituttlederen.

Mer kvalifisert og motivert personale

En av utfordringene for kommunehelsetjenesten er mangel på kvalifisert personale. Å legge til rette for økt kvalitet i praksis, vil også kunne bidra til å øke rekrutteringen av nødvendig helsepersonell. Den nye modellen for praksisveiledning vil gi kommunene muligheter til å bidra til å forme den fremtidige utdanningen av fremragende sykepleiere, med utgangspunkt i kommunens behov.

– Dette er et godt eksempel på samarbeid som springer ut fra avtalen om universitetskommune, sier Astrid Eidsvik, kommunedirektør i Ålesund kommune.

Eidsvik tror det kan gi økt rekruttering til jobbene innen helse og omsorg, når studentene får en best mulig opplevelse av praksistiden.

En av fremtidens sykepleiere er Mari Ekenes, som nylig hadde praksis på Blindheim omsorgssenter.

– Jeg følte jeg kunne snakke mer åpent og uformelt når bare veilederen min var til stede, enn sånn det har vært tidligere, sier Ekenes. – Samtalen ble også mer konkret ved at vi kunne snakke om spesifikke situasjoner uten å tenke over taushetsplikten.

Både Foss Follesø og Ekenes la til at det var en ekstra trygghet å vite at læreren kunne kontaktes om det oppstod utfordringer.

Det handler om å anerkjenne kompetansen til veileder

Frem til nå har det vært praksislærer som har besøkt de ulike arbeidsstedene og foretatt samtalen med student. I den nye modellen anerkjennes praksisveilederens kompetanse i større grad enn før. Etter ny veiledningsmodell skal forventnings-, midt- og sluttsamtaler foregå mellom student og veileder. Praksisveiledere som kan gjøre selvstendige vurderinger av studentene bidrar til å heve kvaliteten på sykepleieutdanningen.

– For å øke den formelle kompetansen til praksisveiledere tilbyr sykepleieutdanningen ved NTNU også videreutdanning i praksisveiledning, sier Svanhild Schønberg. – Dette blir i 2021. På denne måten investerer NTNU og helsetjenesten i kompetanseutvikling for veiledere.