NTNU har sammen med Statsbygg nylig levert alternativer for hvordan NTNUs campussamling kan gjennomføres på en rimeligere måte. Kunnskapsdepartementet bestilte rapporten som ble levert 25. mai. Ett av alternativene er 4 milliarder lavere enn rammen for det opprinnelige prosjektet, og gir NTNU et grunnlag å jobbe videre med. 

Uendret ambisjon, men avhengig av finansiering 

Rektor ved NTNU, Anne Borg, sier de nye alternativene er vurdert opp mot de opprinnelige målsettingene for campussamlingen. I hvilken grad NTNU når målsettingene, er avhengig av hvilken ramme som bevilges.  

Nå er det opp til regjeringen hva som skjer videre. NTNU har sammen med Statsbygg levert på bestillingen fra forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Prisen på det mest omfattende alternativet som nå er utredet er 4 milliarder kroner lavere enn rammen på 12 milliarder for det opprinnelige prosjektet.   

Ikke uten omkostninger 

I hovedsak er det tilbygg, ombygging og rokkering av fagmiljø på selve Gløshaugen som er tatt ut av prosjektet samt magasinene til Vitenskapsmuseet. Antallet kvadratmeter som skal erstatte Dragvoll er som før. Kostnadene er kuttet ved å gå for nybygg fremfor ombygging, og ved å ta i bruk byggetomter uten bebyggelse fra før, og hvor geotekniske forhold og reguleringsrisiko er kjent. I tillegg er antallet kvadratmeter som skal bygges betydelig lavere, fordi deler av prosjektet er tatt ut. Alternativene er laget slik at de ikke hindrer at disse delene kan realiseres senere. 

De nye alternativene gir mindre mulighet til å utløse den samfunnsøkonomiske nytten av prosjektet, påpeker rektor. 

-For oss er hovedformålet med campussamlingen å samle fagmiljøene og oppgradere undervisningslokalene. NTNU har et unikt utgangspunkt. Vi er et breddeuniversitet med teknisk naturvitenskapelig hovedprofil, og med sterke profesjonsutdanninger. Når de forskjellige fagmiljøene flyttes sammen, får de bedre forutsetninger for å samhandle på tvers av fag, og finne nye innfallsvinkler og løsninger på sammensatte samfunnsbehov. 

-Samling er spesielt viktig for studentene. Hovedgrepet er å legge bedre til rette for utdanning med studentene i sentrum, der de deltar aktivt i undervisningen og har mulighet til å velge fag og samarbeide på tvers. Gårsdagens campus er ikke tilrettelagt for morgendagens utdanning. 

Rektor mener imidlertid at det minst nedskalerte alternativet, som i rapporten kalles alternativ 2, gir NTNU et grunnlag å jobbe videre med. NTNUs styre tilråder sterkt at det videre arbeid med campussamling bygger på dette alternativet. 

Størst mulig merverdi for investeringen 

Det er også gjort en vurdering av kostnadene for det opprinnelige prosjektet. Ved å bruke et utvalg av de samme forutsetningene og premissene for kostnadsberegning som i de nye alternativene, er vurderingen at det opprinnelige prosjektet kunne vært gjennomført med en kostnadsramme på omtrent 10 milliarder. Dette er 2 milliarder lavere enn prosjektkostnaden slik det så ut i februar, og i vedlegg 8 til rapporten omtales det ytterligere muligheter for kostnadsreduksjon. 

Rektor er glad for at reduksjon av kostnader til det opprinnelige prosjektet er vurdert.  

-Det er viktig for NTNU at pengene går til funksjonalitet for kjerneoppgavene. Vi ønsker å jobbe tett med Kunnskapsdepartementet i videre prosjektutvikling, for å sikre at vi får mest mulig igjen for investeringen.