Halvparten av bachelorutdanningen i sykepleie er i praksis, enten i kommune- eller spesialisthelsetjenesten. NTNU har utarbeidet en ny modell for praksisveiledning ut fra nasjonale føringer om å styrke kvaliteten i praksisstudiene.

God søknad til utdanning

NTNU har startet en ny videreutdanning for praksisveilederne som et ledd i innføringen av SVIP-modellen, som står for «styrket veiledning i praksis». Det har vært god søknad til utdanningen og rundt 40 sykepleiere fra ulike arbeidssteder i kommuner og helseforetak deltok på første samling 11.mars.  Neste runde vil foregå høsten 2021 med søknadsfrist 15.april.

– Utdanningen er et tilbud til veiledere om å øke sin veilederkompetanse, sier universitetslektor og programansvarlig Sølvi Røsvik Vågen fra Institutt for helsevitenskap i Ålesund.

– Å styrke praksisdelen i utdanningen er et viktig mål, der NTNU, kommuner og helseforetak har et felles ansvar.

Store forventninger til å lære mer

To personer ved bord

Ragnhild Kvalvik og Kristin Sandvik er ansatte ved et omsorgssenter i Ålesund kommune.

– Vi har store forventninger til samlingen i dag, og ønsker å få med oss økt kunnskap og kompetanse til å ta imot studenter i praksis, sier Kristin Sandvik og Ragnhild Kvalvik som begge er ansatt ved et omsorgssenter i Ålesund kommune.

Kristin Vedvik tror at studentene vil føle seg tryggere til å kunne si hvordan de virkelig har det, og uttrykke forventningene de har under praksisoppholdet

– Det blir en helt annen kommunikasjon enn før, da vi hadde den tredje personen fra universitetet til stede, som de ikke kjente så godt.

Mer ansvar gir større profesjonalitet

Ragnhild Kvalvik mener at hun får mer ansvar for at både veiledning og praksisoppholdet gjennomføres profesjonelt, når det er hun som sykepleier som står ansvarlig for veiledning.

– Her blir det noe annet et venninne- eller kollegaforhold. Jeg må være en saklig og profesjonell veileder, og det gjør meg mer årvåken i flere situasjoner rundt studentene.

Den nye modellen

I den nye modellen blir praksisveilederen sin kompetanse i større grad anerkjent enn før. Etter ny veiledningsmodell skal forventnings-, midt- og sluttsamtaler være mellom student og veileder ved praksisstedet. Samtidig fungerer lærer som veileder for praksisveilederen, noe som også gir NTNU økt innsikt i læresituasjonene i praksis.

Hever kvaliteten på sykepleierutdanningen

Sølvi Røsvik Vågen forklarer at praksislærer fra universitetet har besøkt de ulike praksisstedene og foretatt samtalen med student. Når modellen nå er endret til at praksisveileder på stedet tar samtalene alene, vil praksisveilederens kompetanse anerkjennes i større grad enn før.

– Selv om NTNU har egne samtaler underveis med både student og veileder, skal praksisveiledere nå gjøre selvstendige vurderinger av studentene. En styrking av praksisstudiene hever kvaliteten på sykepleieutdanningen totalt sett.

personer som driver gruppearbeid i klasserom.

Gode opplevelser i praksis kan i neste omgang gi økt rekruttering til kommunene og helseforetaket i regionen, da det vil bli mangel på helsepersonell i fremtiden.