Norwegian Centre for Energy Transition Strategies (NTRANS) er ett av to sentre som har fått status som nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), kunngjorde Forskningsrådet 21. mai.

NTRANS skal forske på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet. Gjennom NTRANS vil forskerne bygge et kunnskapsgrunnlag for veien mot og konsekvensene av dyp og hurtig energiomstilling for ulike grupper i samfunnet. En viktig del av dette er å finne ut hvordan omstillingen kan gjøres rettferdig og demokratisk, samtidig som den gir næringslivet muligheter for innovasjon og verdiskaping fra norske ressurser.

– Dette skal vi gjøre i et samspill mellom samfunnsvitenskap og teknologi og i et samspill mellom forskning, utdanning, næringsliv og forvaltning, sier senterdirektør og professor ved NTNU, Asgeir Tomasgard.

Fantastisk å få tildeling

– Å få denne tildelingen er fantastisk. FME-ordningen gir langsiktighet og en unik mulighet for samarbeid med aktørene i næringsliv og forvaltning som skal være pådrivere i å endre samfunnet, sier Tomasgard. Målet er å være relevant for beslutningene som skal hjelpe oss å nå klimamålene i 2030, på veg mot nullutslipp i 2050.

Samspill mellom teknologi og samfunn

– Vi glemmer ofte at omstillingen vil preges av interessemotsetninger og konflikt. De gule vestene i Frankrike, bomveimotstand og konflikter rundt vindkraftutbygging minner oss på behovet for å forstå samspillet mellom ny teknologi, politiske virkemidler og større samfunnsprosesser. Samtidig er det ikke slik at motstanden bare kommer fra «folk flest», det er også mange sterke aktører som har mye å tape på radikal omstilling, uttaler senterets ene nestleder Tomas Moe Skjølsvold.

Skjølsvold vil ha ansvar for senterets tverrfaglige samarbeid.

– NTRANS vil forske på hvordan vi samarbeider på tvers av lokale, nasjonale og internasjonale særinteresser, på tvers av sektorer, samt hvordan politiske myndigheter kan legge til rette for at folk flest, næringslivet, markeder og offentlig sektor kan bidra med klimakutt og energiomstilling, sier Skjølsvold.

Viktig med nøytral kunnskap

Mette Bjørndal, professor ved NHH, er den andre nestlederen og forskningsdirektør for det nye senteret og mener at forskerne knyttet til NTRANS har en viktig rolle i samfunnsdebatten.

– Når vi ser på debatten som foregår nå om for eksempel vindkraft, kabler eller bompenger så er det ekstra viktig at forskningssentre som NTRANS, som uavhengige institusjoner, finner fakta som ikke er drevet av særinteresser. Spesielt gjelder dette på områder hvor endringen krever politiske avgjørelser. Det å ha forskere som ser på hva som er fordeler og ulemper og ikke er farget av egne interesser, kan bidra til en mer nyansert debatt, sier Bjørndal.

Kan ikke løses av ett fagmiljø

Anne Kristine Børresen er dekan ved Det humanistiske fakultet, NTNU, som er vertskap for senteret. Hun er svært glad for at NTRANS nådde opp i søknadsrunden om nytt FME.

– De store samfunnsutfordringene kan ikke løses av ett fagmiljø alene, så tverrfagligheten som NTRANS representerer, med samarbeid mellom teknologer, humanister, økonomer og samfunnsvitere, er avgjørende for å finne gode løsninger på energiomstillingen vi står overfor nå, uttaler Børresen.