En bevisst satsing på innovasjon gir økte lisensinntekter til idehavere og fagmiljø på NTNU.

Universiteter og høgskoler er i dag en vesentlig bidragsyter til økt verdiskaping og omstilling i samfunnet. Samtidig fordrer de store utfordringene Norge står foran, blant annet gjennomføringen av det grønne skiftet. Derfor er det et behov for at sektoren styrker innovasjonskapasiteten og innovasjonstakten gjennom utvikling av eksisterende- og nytt næringsliv. Ved årsskiftet trådte både en ny samarbeidsavtale med NTNU Technology Transfer — NTNU og Helse-Midt Norges eget selskap for forvaltning av Immaterielle rettigheter — og ny IPR-politikk i kraft. Med dette har NTNU tydeliggjort prinsipper for hvordan beregning og fordeling av nettoinntekt fra lisensinntekter skal gjennomføres, slik at det blir mer attraktivt for ansatte å starte opp og gjennomføre kommersialiseringsprosjekter.

Millioner i lisensinntekter til oppfinnere

Prorektor for nyskaping ved NTNU, Toril Nagelhus Hernes presiserer at NTNU og Helse Midt-Norge (St. Olavs hospital) i samarbeid med NTNU Technology Transfer utbetaler nå over 800 000 kroner til idéhavere og fagmiljø basert på lisensinntekter fra industrien i 2020. I forbindelse med innføringen av den nye, forbedrede IPR-politikken samt tydeliggjøringen av prinsippene for beregning og fordeling av lisensinntekter, vil det i tillegg bli foretatt en ekstraordinær utbetaling på ytterligere 4,5 millioner kroner til tidligere idéhavere med inntektsgivende prosjekter som har inngått kommersiell lisensavtale.

— Til sammen håper vi dette gir et tydelig signal til våre ansatte og fagmiljø om at vi verdsetter innsatsen de legger ned, og at det kan være et insentiv som kan stimulere til ytterligere utvikling av innovasjonsprosjekter fra forskningsresultatene i fagmiljøene, sier Hernes

Kompetansehevingsprogram for økt innovasjon

Bakgrunnen for denne nyheten er at det over lang tid har blitt arbeidet med å styrke insentivene for mer kommersialisering fra ansatte og fagmiljø ved NTNU og Helse MidtNorge. NTNU er også godt i gang med å utvikle et eget kompetansehevingsprogram knyttet til innovasjon, nyskaping og IPR. Programmet har som formål å rydde i landskapet og å gjøre det enklere for ansatte, studenter og samarbeidspartnere å iverksette flere innovasjons- og nyskapingsaktiviteter med utspring fra NTNU. Programmets første modul lanseres i løpet av høsten 2021.

Millionavtaler så langt i 2021

NTNU Technology Transfer sitt mandat er å forvalte NTNUs og Helse Midt-Norges immaterielle rettigheter, slik at kunnskap og teknologi utviklet av universitetets og helseforetakenes ansatte blir tilgjengelig og kommer felleskapet til gode i tråd med etiske retningslinjer. Dette mener CEO i NTNU Technology Transfer, Stein Eggan, er viktig for å fremme økt innovasjonsaktivitet.

— Økte økonomiske insentiver til både idéhavere og fagmiljø, og ikke minst utvikling av kompetanse blant ansatte, ledere og samarbeidspartnere tror vi er viktige elementer for å styrke NTNUs samfunnsoppdrag knyttet til innovasjon og nyskaping ytterligere, sier Eggan.

I 2021 har NTNU så langt inngått avtaler som gir nye 4,1 millioner kroner i utbetaling til idéhavere og fagmiljø, basert på ny IPR-politikk.  Eggan håper å se dette stimulere til fremtidige resultater.