Som en del av EUs arbeid med det grønne skiftet ble European Food Forum etablert i 2019. NTNU har vært med helt fra starten, og prodekan Eva Falch er nå nestleder i ledergruppen for EU-forumet. 

Foto. Mange heng´der som strekker seg over et bord fylt med mat.

NTNU er med i European Food Forum, som tar for seg fremtidens matsystemer. Illustrasjonsbilde: Per Henning / NTNU

Hva skal vi spise, hvor skal maten komme fra, hvordan skal den pakkes inn og distribueres og ikke minst, hva er best for kloden vår på lang sikt? Det er viktige spørsmål for EUs European Food Forum, som utformer fremtidens matsystemer i dialog med store mataktører i Europa, som bedrifter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, politiske aktører og universiteter.

Mat kan relateres til alle de 17 bærekraftsmålene til FN.

I dette forumet er Eva Falch representant for Norge og NTNU, sammen med medlemmer fra EU-parlamentet. Pådriver for universitetets engasjement i European Food Forum har vært Massimo Busuoli ved NTNUs kontor i Brussel.

Prodekan Eva Falch er også leder for NTNU Food Forum. Det innebærer at hun har med seg en gruppe på omlag 60 engasjerte forskere og andre som gir innspill til arbeidet. Hele 22 institutter fordelt på alle fakulteter er med, noe som gjør NTNU Food Forum til ett av de største tverrfaglige samarbeidsprosjektene ved universitetet. Teknologer, kjemikere, biologer, sosiologer, fedmeforskere og mange flere bidrar.

Stort engasjement ved NTNU

Engasjementet i NTNU Food Forum er stort. Eva Falch peker på at flerfagligheten i forumet både er viktig for å finne de gode løsningene for fremtiden og at det ser ut til å virke svært motiverende for de som er med.

Det overordnede målet for både EUs og NTNUs matforum er at maten vi spiser i fremtiden, skal være bra for helsen og lages og konsumeres på en trygg og bærekraftig måte samtidig som dyrevelferden er ivaretatt. NTNU Food Forum vil også bidra til å sikre og bygge kunnskapsarbeidsplasser i Norge.

– Gjennom flerfaglig innsats sammen med våre samarbeidspartnere er potensialet stort for at vi også kan øke selvforsyningsgraden i Norge og utnytte råstoffet vårt bedre, sier Eva Falch.

Farm to Fork

NTNU Food Forum ga før sommeren et innspill til Farm to Fork-strategien som er en del av Europas Green Deal. Strategien vil legge føringer for mye av utviklingen på matområdet fremover. NTNU ga blant annet innspill på:
1. viktigheten av akvakultur for bærekraftig matproduksjon
2. utvikling av pedagogiske og deltakende tilnærminger for å sikre nok mat i fremtiden
3. økt betydning av matkultur og dyrevelferd
4. felles tiltak for å bekjempe den økte utbredelsen av fedme hos barn
5. tiltak for å redusere matsvinn.

Gjennom NTNUs rolle i European Food Forum tilbys NTNUs forskere strategiske roller i komiteer for arrangementer i EU-parlamentet under paraplyen Farm to Fork. NTNU har allerede hatt eksperter med innenfor områdene barn og fedme, miljøgifter i mat, råstoffutnyttelse og fremtidens pakkematerialer.

– Å påvirke politikkutformingen er motiverende. Jeg synes allerede at vi har kommet ganske langt når vi kan peke på bærekraftsområder som er viktig for oss og for Norge og det blir lagt merke til, sier Falch.

– Forbilledlig arbeidsmodell

– Jeg er svært glad for at NTNU Food Forum er etablert, sier prorektor for forskning Bjarne Foss.

Han sier at deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon er en hovedprioritet for NTNU og sier universitetet gjør det godt med stor aktivitet fra mange fagmiljø, men at NTNU som institusjon fortsatt har en del å gå på.

– At fagmiljøene våre deltar aktivt i viktige europeiske faglige og tematiske nettverk gir tilgang til tidlig informasjon og mulighet til å påvirke europeiske prioriteringer og utlysningstekster, og det gir tilgang til gode partnere og konsortier, påpeker Bjarne Foss.

Han sier videre at etableringen av NTNU Food Forum innebærer at NTNUs deltakelse i European Food Forum kommer alle interesserte fagmiljø ved NTNU til gode.

– Den måten Fakultet for naturvitenskap jobber på her, godt støttet av NTNUs Brusselkontor og EU-støtteapparatet, er forbilledlig og bør være en modell som i større grad legges til grunn i hele NTNU, sier prorektor for forskning Bjarne Foss.

Les mer:

Kontakt:

Prodekan for innovasjon ved Fakultet for naturvitenskap Eva Falch.
Forskningsrådgiver Thais Mothe-Diniz, NV Fakultetsadministrasjon.