NTNU skal sammen med Ålesund kommune, Høgskolen i Volda og OSC tilrettelegge for bærekraftig samfunnsutvikling gjennom samskaping og visuell simulering i planprosesser. Det ble søkt om syv millioner kroner, men det endelige beløpet er ikke klart før forskningsrådet har revidert søknaden.

I fjor åpnet FN-laben for bærekraft og smart by i NMK-bygget. Under åpningen slo viserektor ved NTNU i Ålesund, Annik Magerholm Fet fast at dette kan skape muligheter til å samle prosjekt, folk og kunnskap som igjen kan utløse støtte fra Forskningsrådet (NFR).

Store mengder data

Ålesund kommune er med i FN Smart City-nettverket. NTNU er en av partnerne i Smart City Lab på NMK (Norsk Maritimt Kompetansesenter), som er etablert blant annet for utvikling av digitale tvilling for flere anvendelser.

– Vi ønsker å bidra til kunnskapsbasert, demokratisk og bærekraftig beslutningstaking i offentlig planprosesser. En av utfordringene i dag er at prosessene krever ganske mye informasjon som i dag samles inn manuelt gjennom tidkrevende utredninger, forklarer Dina Margrethe Aspen, førsteamanuensis ved institutt for internasjonal forretningsdrift (IIF).

Aspen bruker veiplanlegging som eksempel for å forklare verdien av arbeidet de skal gjøre.

– Det å legge om en vei eller lage en tunell vil påvirke transportdynamikken. Konsekvenser av ulike transporttiltak blir fort statisk, enveisrettet og fragmentert når det kun kommuniseres via tekniske rapporter. I prosjektet ønsker vi å bidra med en sterkere visuell dimensjon i planprosessene. I tillegg er det også svært mye data tilgjengelig som vi i dag ikke bruker. Dette prosjektet kan derfor tilrettelegge for bedre beslutningsprosesser gjennom utvikling og bedre bruk av data og digitale verktøy.

Fem personer som deltar i prosjektet

Fra venstre: Bjørn Gunnar Tafjord, Seniorrådgiver FoU og ekstern virksomhet, Høgskulen i Volda, Dina Margrethe Aspen, førsteamanuensis ved institutt for internasjonal forretningsdrift NTNU, Anne-Lise Sagen Major, Framtidsnavigatør Ålesund kommune, Arthur Almestad, Norges forskningsråd, Regionansvarlig, Møre og Romsdal og Pierre Major, Head of Research OSC/AugmentCity. Foto: Øyvind Heggstad, Ålesund kommune

Ålesund på kartet

I samarbeid med Offshore Simulator Centre AS (OSC) og deres kompetansemiljø innen visualisering og simulering ved Campus Ålesund, har man satt byen bokstavelig på kartet med sin prototype for digital tvilling.

– Den digitale tvillingen tilbyr et visuelt grensesnitt som vi ønsker å utvikle gjennom å koble på analysemetodikk for bærekraftsvurderinger og beslutningsstøtte. NTNU sin rolle er å bygge slike modeller for tvillingen. Videre må vi også ha kunnskap om hvordan aktører i forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig skal interaksjonere med tvillingen. Dette vil Høgskulen i Volda forske nærmere på, forklarer Aspen.

Det vil være Ålesund kommune som skal lede prosjektet.

– Dette prosjektet er basert på ideen om at vi skal ta i bruk nye verktøy og data i planleggingen for smarte og bærekraftige byer og regioner. Ålesund er en del av FNs Smart City nettverk og har samtidig et tydelig ønske om å nyttiggjøre seg forskningskompetanse. Samtidig har vi en unik kompetanseprofil i denne regionen med NTNU i Ålesund, miljøet på NMK og i næringslivet for øvrig. Sånn sett har vi et godt utgangspunkt for vårt trepartssamarbeid.

På spørsmål om veien videre, så forklarer Aspen at de nå skal begynne på selve prosjektplanleggingen.

– Nå skal vi begynne selve planleggingen av prosjektet, hvor Ålesund kommune er prosjektleder. Oppstarten vil bli formelt i juni, men vi begynner allerede nå å se på hvordan vi skal legge opp dette og gjennomføre prosjektet.

En «boost»

– For NTNU så vil de eventuelle midlene fra NFR gjøre det mulig å komme i gang med en spennende satsing som er i etableringsfasen, og som vi kaller Sustainability Analytics. Satsingen er et samarbeid mellom blant andre Institutt for Internasjonal Forretningsdrift og Institutt for IKT og Realfag. Målet er å integrere dataanalyse, bærekraftsanalyse og beslutningsanalyse, slik at vi klarer å lage en sømløs kjede fra datainnsamling til beslutning, forklarer Aspen.

Selv om den endelige summen ikke er formelt avgjort, er signalene fra forskningsrådet svært positive.

– Dette overlapper veldig med den rollen NTNU har i Smart plan prosjektet. Denne satsingsarenaen får nå en skikkelig «boost» når vi nå har et helt konkret prosjekt, konkrete leveranser og oppgaver vi skal jobbe med og ikke ut i fra signalene en finansiering å gjøre det med. Nå får vi realisert forskningsplaner som går langt inn i fremtiden, avslutter Aspen.