Infografikk med hovedfunn fra Kandidatundersøkelsen 2019. Foto.

Resultatene fra Kandidatundersøkelsen 2019 viser at det går bra med studentene som ble uteksaminert i tidsrommet 2016-2018. Informasjonsgrafikk fra KANTAR.

6 av 10 kandidater fra NTNU får jobb før de er ferdige med utdannelsen sin, mens 8 av 10 lander en jobb innen 4 måneder etter å ha mottatt vitnemålet sitt. I tillegg oppgir i underkant 9 av 10 kandidater at de får brukt kompetansen fra NTNU i jobben sin.

Det går fram av Kandidatundersøkelsen 2019 der 7000 studenter som ble uteksaminert fra NTNU i tidsrommet 2016-2018 deltok. Tema for undersøkelsen er blant annet arbeidslivskontakt i studietiden, overgangen til arbeidslivet og opplevd relevans av egen utdanning.

Les rapporten fra undersøkelsen på ntnu.no/kandidatundersøkelsen

– Kandidatundersøkelsen 2019 er den største undersøkelsen vi på NTNU har gjennomført blant våre uteksaminerte kandidater så langt. Den kunnskapen vi får gjennom svarene fra de 7000 kandidatene som deltok i undersøkelsen vil vi bruke i arbeidet med studiekvalitet og utvikling av våre studieprogram, sier Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning ved NTNU.

NTNUs kandidater kommer raskt i arbeid

Resultatene fra undersøkelsen viser at kandidatene raskt får seg jobb etter endt utdanning, samt at flere kandidater ved NTNU får jobb før fullførte studier sammenlignet med kandidater ved andre universiteter:

  • 6 av 10 får jobb før endte studier
  • 8 av 10 får jobb etter 4 måneder etter studieslutt
  • 9 av 10 får jobb etter 6 måneder etter studieslutt

Arbeidsledighet blant kandidatene

Kun 3 % av de som deltok i spørreundersøkelsen er jobbsøkere. Arbeidsledigheten blant NTNUs kandidater er derfor om lag den samme som i Norge.

Arbeidsledigheten er høyest blant kandidater fra Det humanistiske fakultet (7%), etterfulgt av Fakultet for naturvitenskap (6%).

Ledigheten er noe høyere for kandidater på bachelorgrads-nivå (6%) enn master- og doktorgrad (ph.d.) (3%).

Rett kompetanse og innfridde forventninger om jobbmuligheter

På spørsmål om hvordan kandidatene vurderer sin egen utdanning går det frem at:

  • 8 av 10 mener at utdanningen ga dem en kompetanse som er viktig i arbeidslivet.
  • I underkant av 7 av 10 kandidater (65%) opplever at utdanningen deres er etterspurt på arbeidsmarkedet.
  • I underkant av 8 av 10 kandidater mener at jobbmulighetene de har fått i stor/svært stor grad samsvarer med de forventningene de hadde mens de var under utdanning.

– Vi jobber kontinuerlig med studiekvalitet på NTNU og derfor er det meget gledelig å lese at så mange av våre kandidater mener de er utstyrt med rett kompetanse, er ettertraktede i arbeidsmarkedet og får de jobbmulighetene som de forventet under studietiden, sier Kjeldstad.

Hvilke bransjer tiltrekker flest kandidater?

NTNUs kandidater er å finne i de fleste bransjer i Norge, men undersøkelsen viser at man finner flest kandidater i bransjer som medisin og helse (2 av 10), deretter IT (1 av 10) etterfulgt av skolesektoren, universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstitusjoner og konsulentbransjen. Nær 6 av 10 kandidater jobber i bransjene nevnt over.

Halvparten av kandidatene jobber i privat sektor, mens 4 av 10 er i offentlig sektor.

Og hvor tar kandidatene veien?

Ikke uventet er det Oslo fylke som tiltrekker seg flest kandidater fra NTNU. 8 % av kandidatene som studerte i Trondheim bodde i Oslo før studiene. I 2019 jobber 25% av kandidatene i Oslo.

På andreplass kommer Trøndelag (primært Trondheim) der 31% av kandidatene bodde i Trøndelag før studiene og 38% jobber der i 2019.

Oslo og Trøndelag er de eneste fylkene som har en positiv tilvekst av arbeidstakere med utdanning fra NTNU.

Godt arbeidsmiljø er viktigere enn lønn

Om arbeidsgivere skal være så attraktive som mulig for NTNUs kandidater, viser undersøkelsen at det først og fremst lønner seg å ha arbeidsmiljøet på stell og sørge for rom for kompetanseheving for de ansatte:

  • 8 av 10 kandidater trekker nemlig frem et godt arbeidsmiljø som det viktigste kjennetegnet på en god jobb.
  • 7 av 10 oppgir at de ser etter mulighet for læring og utvikling i jobben.
  • I underkant 6 av 10 trekker frem jobbsikkerhet som et viktig kriterium.
  • 6 av 10 oppgir at god lønn er et av de viktigste kjennetegnene ved en bra jobb.

Etterlyser tettere kontakt med arbeidslivet

På spørsmål om hvordan utdanningen bedre kan forberede kandidatene på overgangen til arbeidslivet, trekker kandidatene spesielt frem et ønske om tettere kontakt med arbeidslivet mens de studerer.

Blant annet etterlyser kandidatene; bedre muligheter for praksis i utdanningen, flere praktiske caser eller simuleringer i undervisningen, flere gjesteundervisere fra arbeidslivet og mulighet for oppgavesamarbeid med mer.

– Det er akkurat tilbakemeldinger som dette som er kjerneårsaken til hvorfor vi gjennomfører denne omfattende undersøkelsen: Å identifisere forbedringspunkter som nettopp tettere kobling mellom arbeidsliv og studier. Dette er et opplagt oppfølgingspunkt i det videre arbeidet med funnene i undersøkelsen, kommenterer Kjeldstad.

Se opptak fra lanseringen og paneldebatten i Trondheim

Kandidatundersøkelsen 2019 ble offisielt lansert under et frokostmøte på Dokkhuset i Trondheim fredag 22. november.

Kantar presenterte hovedfunnene i Kandidatundersøkelsen 2019, etterfulgt av spørsmål fra salen og en paneldebatt med blant annet Morten Wolden, rådmann i Trondheim kommune og Berit Rian, Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Se opptak fra frokostmøtet

Digital rapportløsning tilgjengelig fra 22. november

Foruten slipp av hovedrapporten Kandidatundersøkelsen 2019 fredag 22. november, lanserte NTNU også en digital rapporteringsløsning med ytterligere data fra undersøkelsen.

I den digitale rapporteringsløsningen er det mulig å hente ut mer detaljerte data helt ned til studieprogramnivå.

Denne informasjonen er tilgjengelig på nettsiden ntnu.no/kandidatundersokelsen