Økologiprofessor Sandra M. Díaz er vinner av Gunnerusprisen i bærekraft for 2019.

Av Steinar Brandslet, NTNU

Professor Sandra M. Díaz fra Argentina mottar prisen for sitt arbeid med biologisk mangfold. Dette omfatter mangfoldet av alle levende organismer, og kalles også biodiversitet.

Gunnerusprisen i bærekraft er en internasjonal forskningspris som deles ut av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og NTNU. Prisen er på 1 million kroner. Prisen deles ut under musikk- og vitenskapsfestivalen Big Challenge i Trondheim 17. juni.

– Dette er virkelig en herlig overraskelse. Jeg føler meg svært beæret, sier professor Díaz.

Díaz er en kjent skikkelse i fagmiljøet og var blant annet medlem av FNs klimapanel da dette ble tildelt Nobels fredspris i 2007. Selv har Díaz mottatt en rekke andre priser.

– Sandra Díaz er en verdensledende forsker som har utviklet nye tverrfaglige tilnærminger. Disse har hjulpet oss til å få en langt dypere forståelse for hvordan mennesker ikke bare nyter godt av naturen, men også for hvordan menneskelig påvirkning former økologi og evolusjon i en levende verden. Forståelse og styring av disse prosessene er kjernen i en bærekraftig utvikling. Professor Díaz’ fremragende vitenskapelige bidrag til å utdype vår forståelse av bærekraft er, og vil fortsette å være, av stor betydning, sier professor Thomas Elmqvist ved Stockholm Resilience Center og medlem av juryen for Gunnerusprisen.

Blant de mest innflytelsesrike

Professor Díaz er en av de mest innflytelsesrike forskerne innenfor utvikling av teorier om og forståelse av biologisk mangfold og rollen dette spiller i en bærekraftig utvikling. Díaz er blant de 1 prosent mest siterte forskerne innenfor sitt fagfelt.

Hun er professor ved Universidad Nacional de Córdoba i Argentina, og er også seniorforsker ved det argentinske forskningsrådet CONICET.

Díaz er spesialist på biologisk mangfold, økologi i økosystemer og planters rolle knyttet til blant annet globale miljøforandringer. Hun har gitt oss nøkkelkunnskap om planteøkologi og biologisk mangfold knyttet til for eksempel globale klimaendringer.

Díaz’ har gjennom sin forskning funnet at kombinasjonen av ulike organismer i et økosystem og rollen de spiller der kan fortelle oss mer om dette økosystemets funksjon og fordeler enn det antall arter alene gjør.

Professor Díaz har i senere tid bidratt sterkt til en tverrfaglig tilnærming til biologisk mangfold gjennom samarbeid mellom økologer og fagfolk innenfor samfunnsfaglige disipliner. Blant dette er arbeidet med å bygge opp en internasjonal database over titusenvis av plantearter.

Internasjonal betydning

Díaz har ledet mange forskningsprosjekter over store deler av verden. Hun er blant annet grunnlegger av og leder forskningsnettverket Nucleus DiverSus for Research on Diversity and Sustainability. De utfører tverrfaglig forskning i internasjonal toppklasse på bærekraftig utvikling, økosystemer og biologisk mangfold knyttet til ulike samfunnsrelevante problemer.

Tidsskriftet Nature rangerte henne tidligere i år blant de fem forskerne det er verdt å holde et ekstra godt øye med. Hun er en av lederne av Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) og har gitt viktige bidrag til utformingen av plattformen. IPBES består av hundrevis av forskere fra hele verden. Deres oppgave er å gi objektive råd om biologisk mangfold og økosystemer til politikere og andre beslutningstakere.

Hennes internasjonale rolle kan dermed vanskelig overvurderes, og hun pekte seg tidlig ut som en klar kandidat til å motta Gunnerusprisen for 2019.

Bærekraft sentralt

– En pris i bærekraftforskning er i tråd med Videnskabsselskabets tradisjoner, der forskning på naturen helt fra 1700-tallet har vært sentralt, sier Ida Bull, preses i DKNVS. – I vår tid er slik forskning mer livsnødvendig enn noen gang. Årets prisvinner har gitt vesentlig kunnskap om planteøkologi og hvordan plantenes utvikling virker sammen med globale klimaendringer. Hennes forskning fremmer et nødvendig samarbeid mellom økologer og samfunnsforskere.

– Vi bidrar til Gunnerusprisen i bærekraft fordi dette er blant vår tids største utfordringer. Prisvinneren har gitt viktige bidrag til å sikre vår planets fremtid for kommende generasjoner. Med dette stiller vi oss skulder ved skulder med de unge som i disse dager engasjerer seg så kraftig i miljøspørsmål, sier rektor Gunnar Bovim ved NTNU.

Juryens avgjørelse var enstemmig, men ett av jurymedlemmene unnlot å stemme i finalerunden av habilitetsårsaker.

Fakta

Gunnerusprisen i bærekraft

  • Gunnerusprisen i bærekraft ble etablert av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og delt ut for første gang i 2012. Fra 2016 har DKNVS og NTNU samarbeidet om Gunnerusprisen, som ble delt ut for andre gang i 2017.
  • Prisen hedrer fremragende vitenskapelig arbeid for bærekraftig utvikling globalt, og har som formål å fremme forskning og styrke det vitenskapelige grunnlaget på bærekraftområdet.
  • Prisen er på 1 million kroner, samt en medalje og et diplom.

Tidligere prisvinnere

 

Kontakt

Sandra M. Díaz, Universidad Nacional de Córdoba, tel. +54-351- 5353800 – int. 30022

Ida Bull, preses, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS), tlf. +47 992 96 676

Gunnar Bovim, rektor, NTNU, tlf. +47 73598011

 

English

Ecology professor Sandra Myrna Díaz is the winner of the 2019 Gunnerus Award in Sustainability Science.

By Steinar Brandslet, NTNU

Professor Sandra Myrna Díaz from Argentina has been awarded the prize for her work in biodiversity, encompassing the diversity of all living organisms.

The Gunnerus Award in Sustainability Science is an international research prize that is jointly awarded by the Royal Norwegian Society of Science and Letters (DKNVS) and NTNU. The award winner receives NOK 1 million and a medal and diploma. The prize will be

awarded during The Big Challenge science and music festival in Trondheim on June 17.

“This is a wonderful surprise indeed. I feel deeply honoured,” says Professor Díaz. Díaz is a well-known figure in the academic community and was a member of the UN’s

Intergovernmental Panel on Climate Change that was awarded the Nobel Peace Prize in 2007. Díaz has also received numerous other awards.

“Sandra Diaz is a world-leading scientist in developing new interdisciplinary approaches that have helped us understand in a much deeper sense how humans not only benefit from nature, but also how human impacts shape the ecology and evolution of the living world,” says Professor Thomas Elmqvist at the Stockholm Resilience Centre and member of the Scientific Committee for the Gunnerus Award. “Understanding and managing these processes are the core of sustainable development and Professor Diaz’s outstanding scientific contributions to deepen our understanding of sustainability are, and will continue to be, of profound importance.”

Among most influential researchers

The professor is one of the most influential researchers in the development of theories and an understanding of biodiversity and the role it plays in sustainable development, perhaps especially in Latin America and the Caribbean. Díaz is among the one per cent most cited researchers in her area of study.

Among her various professional roles, she is a professor at the Universidad Nacional de Córdoba in Argentina and a senior researcher at the Argentine Research Council CONICET.

Díaz specializes in biodiversity, ecosystem ecology and the role of plants, including how they are related to global environmental changes. In particular, she has provided key knowledge of plant ecology and biological diversity and how these are linked to land use and global change, for example.

Among her findings is that the particular combination of different organisms in an ecosystem, and the role they play, can tell us more about the ecosystem’s functioning and benefits than just the number of species can.

Professor Díaz has recently contributed significantly to furthering an interdisciplinary approach to biodiversity, including collaboration with social scientists. Collaborative efforts with ecologists include building an international database of tens of thousands of plant species.

International importance

Díaz has led many research projects throughout the world. She founded and directs the research network Nucleus DiverSus for Research on Diversity and Sustainability, which carries out leading interdisciplinary research at the international level on sustainable development, ecosystems and biodiversity related to various socially relevant issues.

Earlier this year, the journal Nature ranked Díaz as one of five researchers to watch. She co-leads the Global Assessment of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) and has made important contributions to the design of the platform. IPBES consists of hundreds of researchers from all over the world. Their task is to provide objective advice on biodiversity and ecosystems to politicians and other decision-makers.

It is difficult to overestimate her international role, and she stood out early as a clear

contender to receive the 2019 Gunnerus Award.

Sustainability is key

According to Ida Bull, DKNVS president, a prize for sustainability research aligns well with the science society’s traditions, where research on nature has been a key focus from the 18th century on.

“In our time, this research is more vital than ever. This year’s prize winner has contributed significant knowledge of plant ecology and how plants’ development interacts with global environmental change. Her research is promoting essential collaboration between ecologists and social scientists,” she says.

NTNU’s Rector Gunnar Bovim says the university contributes to the Gunnerus Award in Sustainability Science because sustainability is one of the greatest challenges of our time. “The prize winner has made important contributions to securing the future of our planet for generations to come. In this, we stand shoulder to shoulder with the young people who are so heavily involved in environmental issues in our time.”

The jury’s decision was unanimous, but one of the jury members abstained in the final round for reasons of impartiality.

Facts

The Gunnerus Award in Sustainability Science

  •  The Gunnerus Award in Sustainability Science was established by the Royal Norwegian Society of Science and Letters (DKNVS) and awarded for the first time in 2012. DKNVS and NTNU have collaborated in awarding the prize since 2016, which was awarded for the second time in 2017.
  • The award honours outstanding scientific work promoting global sustainable development and aims to advance research and strengthen the scientific foundation of the sustainability science field.
  • The award winner receives NOK 1 million, as well as a medal and a diploma.

Previous prize winners

 

Contact

Gunnerus Award winner: Sandra M. Díaz, Universidad Nacional de Córdoba, tel. +54-351- 5353800 – int. 30022

Ida Bull, President, The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters (DKNVS), tel. +47 992 96 676

Gunnar Bovim, Rector, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), tel. +47 73598011