Rektor ved NTNU Gunnar Bovim har i dag orientert NTNUs styreleder Svein Richard Brandtzæg om at han etter seks år som rektor ønsker å slutte i sitt åremål. Gunnar Bovim skal i tiden fremover arbeide med undervisnings- og forskningspolitiske oppgaver ved NTNU og være til disposisjon for NTNUs ledelse.

(English version below)

Styret har i ekstraordinært møte i dag besluttet å konstituere rektors stedfortreder og prorektor for utdanning Anne Borg som rektor ved NTNU inntil nytt åremål lyses ut. Endringen i NTNUs ledelse vil tre i kraft onsdag 21. august.

Styreleder Svein Richard Brandtzæg berømmer Gunnar Bovim for jobben han har gjort som rektor:

– Gunnar Bovim har vært en sterk og synlig rektor for NTNU helt siden han tiltrådte 1. august i 2013. De siste årene har vært preget av store organisasjonsendringer og faglig fremgang innen utdanning, forskning og innovasjon. Styret er takknemlig for den innsatsen ledelsen, med Gunnar Bovim i spissen, har lagt ned gjennom disse årene. Styret er også trygg på at NTNU vil bli ledet på en meget god måte av konstituert rektor Anne Borg.

Gunnar Bovim synes tiden nå er inne for å overlate roret til andre:

– Det er en tid for alt. Jeg har vært toppleder i over 20 år, seks av disse som rektor ved NTNU. Det har vært et privilegium. Så har mitt og Merete Kvidals forhold nå utløst noen utfordrende dilemmaer for NTNU. Samlet sett mener jeg derfor tidspunktet er riktig for å gi stafettpinnen videre. Jeg takker for den store innsatsen og samarbeidet fra hele NTNUs organisasjon, og er sikker på at Anne Borg og NTNUs øvrige lederteam med stor kraft vil bidra til å utvikle NTNU videre.

Gunnar Bovim resigns as rector at NTNU

Today, NTNU’s rector Gunnar Bovim informed the chairman of NTNU’s board Svein Richard Brandtzæg that he wishes to end his fixed term after six years as rector. Gunnar Bovim will continue to work with policy matters related to education and research at NTNU and be of disposal to NTNUs top management.

In an extraordinary meeting today, NTNU’s board decided to appoint rector’s deputy, Prorector for education Anne Borg, as acting rector until the position as rector is announced. The change in NTNU’s management will take effect on Wednesday 21 August.

Chairman of the board, Svein Richard Brandtzæg, praises the job that Gunnar Bovim has done as rector:

«Gunnar Bovim has been a powerful and visible rector for NTNU since he took office 1 August 2013. The last years have been characterized by extensive changes in the organization and advances within education, research and innovation. The board is grateful for the efforts the management, headed by Gunnar Bovim, has made during these last years. The board is also confident that NTNU will be led in an excellent manner by acting rector Anne Borg.»

It is Gunnar Bovim’s opinion that time has come to hand the helm over to somebody else:

«There is a time for everything. I have been in top management for over 20 years, six of them as rector at NTNU. It has been a privilege. Now the relationship between Merete Kvidal and myself has triggered some challenging dilemmas for NTNU. My overall view is therefore that the time is right to hand over the relay baton. I thank the NTNU organization for its great effort and cooperation, and I am confident that Anne Borg and the rest of NTNU’s management with great force will contribute to the further development of NTNU», says Bovim.