Studentene ved NTNU er blant de flittigste i landet, viser Studiebarometeret for 2018. 

De nyeste tallene ble lagt frem 12. februar på studiebarometeret.no.

Resultatene viser at NTNU har noen av de flittigste studentene i landet. Studentene ved NTNU bruker i snitt 36,5 timer i uka på undervisning, læringsaktiviteter og egenstudier. Dette er aller mest blant universitetene i Norge.

Til gjengjeld bruker studentene noe over 5 timer i uka på betalt arbeid ved siden av studiene. Det er klart mindre enn landsgjennomsnittet på over 9.

Generelt er studentene våre godt fornøyde med studiene, og gir en gjennomsnittsscore på 4,1 av 5 mulige på tilfredshet med studieprogrammet de går på. De gir 4,4 poeng på spørsmålet om de går på det studieprogrammet de ønsket seg.

– Dette er jo hyggelige tall, men vi vil jobbe videre med å bli enda bedre, sier Anne Borg, prorektor for utdanning ved NTNU, fordi variasjonene er store mellom de ulike studiene.

Sykepleie

Bachelor i sykepleie skiller seg ut med store forskjeller i studentenes tilfredshet. Her tilbys utdanning i både Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

Studentene i Gjøvik er storfornøyde med studiet, og gir en score på hele 4,7. I Trondheim trives de også godt, med en score på 3,8. Studentene i Ålesund gir 3,3.

Prodekan Toril Forbord har særlig ansvar for sykepleierutdanningene. Hun sier at resultatene kan være relatert til ulikheter i programmene:

– Vi har per i dag tre forskjellige studieprogram i bachelor sykepleie. Studieprogrammene har ulike studieplaner, læringsaktiviteter og vurderingsordninger. Fra 2020 blir det ett studieprogram med en felles studieplan, samkjøring av læringsaktiviteter og lik vurderingsordning.

Studentenes medvirkning

Ellers er det jevnt over små endringer på fakultets- og instituttnivå fra 2017, på både godt og vondt.

Fremdeles er en del studenter misfornøyde med medvirkningen de har på det faglige innholdet ved studiene. De etterlyser også bedre tilbakemeldinger og kontakt med de faglige ansatte.

Universitetet er i gang med flere tiltak for å bedre studentenes medvirkning. Det gjelder blant annet et forbedret digitalt evalueringsverktøy for emneansvarlige, som skal styrke og synliggjøre oppfølgingen av studentevalueringer.

Det jobbes også med å sette av større fysiske arealer der studenter og ansatte naturlig møtes. Her er flere pilotprosjekter gjennomført.

– NTNU er opptatt av studentmedvirkning og jobber systematisk med det. Blant annet har vi innført at studentene utpeker årlige fokusområder for oppfølging av læringsmiljøet ved hele NTNU. Fakultetene følger dessuten opp resultatene fra studiebarometeret på studieprogramnivå og rapporterer via kvalitetsmeldingen til rektor og styret, sier prorektor Borg.

5165 av 2. og 5. års-studentene ved NTNU deltok i undersøkelsen i 2018. Nytt av året var mulighet til å gi kommentarer.

Over 1000 av NTNUs studenter benyttet muligheten til å gi konkrete tilbakemeldinger på opplevelsen av kvaliteten i eget studieprogram. Kommentarene er sortert etter fakultet og studieprogram og videresendt fakultetene.