I 2017 ble Engage og Excited etablert som Senter for fremragende utdanning (SFU) ved NTNU. Nå har begge fått støtte til fem nye år, og kan fortsette å jobbe systematisk for bedre utdanningskvalitet.

SFU-status tildeles miljøer som kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen. Ordningen ble initiert av Kunnskapsdepartementet i 2010, og teller i dag 12 norske senter totalt.

Torsdag 10. desember behandlet Dikus styre sak om midtveisevaluering av sentre for fremragende utdanning.

–  Dette er fagmiljøer som har potensiale til å ta en internasjonalt ledende posisjon innen sine fagområder, forteller styreleder Kristin Flornes.

Les hele uttalelsen på diku.no.

Lære gjennom å gjøre

Engage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship – jobber for å gi studenter entreprenørielle ferdigheter så de kan bli endringsagenter godt rustet for et arbeidsliv i et samfunn som krever en annen type kunnskaper og ferdigheter enn det som tradisjonelt har vært vektlagt.

-Vi lærer studentene å tenke på andre måter, lete etter nye muligheter, og gir dem ferdigheter slik at de er rustet til å leve med usikkerhet og risiko, forteller senterleder ved Engage, Øystein Widding.

Øystein Widding, intervju

Øystein Widding er senterleder ved SFU Engage, NTNU. Foto: Scott Bekke

Kompleks problemløsning, kritisk tenking, kreativitet og evne til samarbeid er noen av disse ferdighetene, satt i system gjennom fem elementer som til sammen utgjør det pedagogiske rammeverket de har utviklet:

Act – Engage with doing
Interact – Engage with others, partners or stakeholders
Challenge – Engage with the world outside the university
Embrace – Engage with and handle uncertainty
Reflect – Engage with internalising knowledge and skills

– Det er en stor anerkjennelse at vi fra komiteen som har evaluert oss blir ansett som verdensledende innen vårt fagfelt (Øystein Widding, Engage).

Verdensledende

Widding har bakgrunn fra NTNUs Entreprenørskole, og har jobbet med entreprenørskap i over 20 år. Gjennom Engage jobber han på heltid for å tilby den entreprenørielle tankegangen til alle foreleserne ved NTNU og andre partnere i prosjektet. Både nasjonalt og internasjonalt.

– Det er en stor anerkjennelse at vi fra komiteen som har evaluert oss blir ansett som verdensledende innen vårt fagfelt. Det gir oss bare mer fart og energi til å fortsette arbeidet vårt i de neste årene, sier Widding.

Videreutdanning i forretningsutvikling

Siden starten i 2017 har Engage jobbet systematisk med å teste ut det entreprenørielle og pedagogiske rammeverket gjennom en rekke prosjekter. Både for studenter, faglærere og forskere.

I løpet av de første årene har senteret testet ut nesten 300 lærings-, utviklings- og formidlingsaktiviteter til ulike målgrupper, og er ofte involvert i å utvikle ulike nye kurs for studenter. I sommer utviklet de for eksempel et online videreutdanningskurs i entreprenørskap og forretningsutvikling for permitterte i arbeidslivet.

– Dette er et godt eksempel på at det å lære om entreprenørskap også har stor nytte for de som har jobbet noen år, og som gjerne ønsker å utforske nye muligheter i arbeidslivet. Har de en egen ide de jobber med tar de kanskje steget og blir gründere, eller de videreutvikler ideen i større bedrifter, forteller Widding.

Innovativ IT-utdanning

Ved senter for fremragende IT-utdanning, Excited, jobber de for at Norge skal være i front på utvikling av innovativ IT-utdannelse, og for å gjøre IT til et attraktivt studievalg for ungdommer.

De har siden oppstarten i 2017 jobbet fram tiltak for å forbedre og kvalitetssikre undervisningen, og har også mange prosjekter for å bedre studenters trivsel og faglige og sosiale samhørighet.

– God involvering av studentene er essensielt. Hvert semester ansetter vi en gruppe studenter i deltidsjobber som lærings- og forskningsassistenter, for å være involvert i ulike forbedringstiltak i utdanningen, forteller senterleder Guttorm Sindre ved Excited.

Samarbeid med næringslivet er også et viktig satsingsområde for Excited.

– Vi vil bidra til høy jobbkompetanse hos våre studenter, både med tanke på å kunne få relevante sommerjobber underveis i studiet, en god jobb ved endt studium, og for at de skal kunne utvikle seg videre i et arbeidsmarked som vil endre seg stadig raskere. Næringslivet har både viktig kunnskap om hva som trengs av kompetanse, og kan bidra med interessante og utfordrende case for prosjektarbeid, forteller Sindre.

Samfunnsendring og Fremtidens teknologistudier

Ett av prosjektene på NTNU som trekker fram samarbeid både med Engage og Excited er Fremtidens teknologistudier (FTS), som ledes av Geir Egil Dahle Øien. Han skryter av innsatsen til sentrene, og legger vekt på deres bidrag inn i arbeidsgruppen som har jobbet med overordnede prinsipper for fremtidens utdanninger.

– Det blir blant annet viktig at fremtidens teknologistudenter kan bidra som endringsagenter for å oppnå en god samfunnsutvikling mot en bærekraftig fremtid. Dette er også sentralt i SFU Engages visjon, og i SFU Exciteds planer for senterets neste fase, understreker prosjektleder Øien.

Portrettbilde av Geir Egil Dahle Øien, prosjektleder for Fremtidens Teknologistudier ved NTNU

Geir Egil Dahle Øien er prosjektleder for Fremtidens Teknologistudier ved NTNU.

I likhet med Engage og Excited er også FTS opptatt av å fornye pedagogiske metoder og vurderingsformer, blant annet gjennom enda mer studentaktiv læring, samarbeidslæring i tverrfaglige kontekster (kontekstuell læring) og formativ vurdering.

– Dette er områder der både SFU Engage og SFU Excited har bygd mye konkret erfaring og kompetanse. I tillegg har det vært samarbeid mellom Engage, FTS og flere andre aktører om søknader til DIKU på temaet studentaktiv læring, forteller Øien.

Vi trenger flere samhandlingsarenaer i fremtidens utdanninger slik at studenter i større grad kan møtes på tvers av fag (Geir Egil Dahle Øien, FTS).

– Samhandling på tvers av fagområder kommer til å bli enda viktigere for å kunne løse stadig mer komplekse problemer knyttet til bl. a. bærekraft, og samspillet mellom prosjektene FTS, FHS (Fremtidens HumSam-studier) og NTNUs SFUer representerer i så måte også en spennende mulighet, legger Øien til.

Spydspisser i utanningskvalitet

Torsdag 10.desember kom altså nyheten om støtte til fem nye år både for Engage og Excited.

Marit Reitan står foran Hovedbygningen på Gløshaugen i Trondheim. Foto.

NTNUs nye prorektor for utdanning, Marit Reitan, er opptatt av å utstyre NTNUs kandidater med den kunnskapen og ferdighetene som trengs for å løse de store samfunnsutfordringene. Foto: Thomas Høstad/NTNU

Prorektor for utdanning ved NTNU, Marit Reitan, er meget godt fornøyd og sender sine gratulasjoner til begge senterne.

– Engage og Excited er begge spydspisser i utvikling av utdanning ved NTNU, kombinert med at de også har et viktig ansvar og rolle i fagets utvikling på nasjonalt plan. For at vi skal kunne tilby studentene våre best mulig kvalitet på utdanningen er det viktig for NTNU å ha foregangsmiljøer som dette, og som jobber strategisk med utdanningskvalitet over lang tid, understreker prorektoren.

NTNU har store ambisjoner om å bli enda bedre på å utvikle og forske på utdanningskvalitet, og jeg ser frem til å følge begge sentrene videre inn i den neste senterperioden (Marit Reitan, prorektor).

– Disse miljøene har vist at kombinasjonen store ambisjoner og evne til utvikling er en suksessoppskrift. Det er også mye inspirasjon og kunnskap å hente hos Engage og Excited for de miljøene som vil søke SFU status i neste utlysningsrunde, avslutter hun.

SFU Engage er et konsortium bestående av NTNUs entreprenørskole, Handelshøgskolen Nord Universitet, Spark NTNU, TrollLABS og Eksperter i team ved NTNU.

SFU Excited er et samarbeid mellom NTNU og Nord Universitet.